Zapotrzebowanie na profilaktykę niedostosowania społecznego wśród uczniów szkół średnich

praca magisterska
AKADEMIA MEDYCZNA LUBLIN. WYDZIAŁ PIELĘGNIARSKI

WSTĘP 6

I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA 8
1. NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE W LITERATURZE 8
1.1. Niedostosowanie społeczne – terminologia 8
1.2. Uwarunkowania niedostosowania społecznego 11
1.2.1. Uwarunkowania biologiczne niedostosowania społecznego 12
1.2.2. Uwarunkowania środowiskowe niedostosowania społecznego 13
1.3. Typologia niedostosowania społecznego 24
1.4. Przejawy niedostosowania społecznego 27

2. CHARAKTERYSTYKA OKRESU DOJRZEWANIA 29
2.1. Dojrzewanie biologiczne ( fizyczne, somatyczne ) 30
2.2. Dojrzewanie psychiczne 32
2.3. Dojrzewanie społeczne 35

3. MODELE PROFILAKTYKI 37
3.1. Edukacja w zakresie profilaktyki niedostosowania społecznego w rodzinie i w szkole 43
3.1.1. Edukacja w rodzinie 43
3.1.2. Edukacja w szkole 46
3.2. Model opieki medycznej w szkole 48
3.3. Rola magistra pielęgniarstwa w profilaktyce niedostosowania społecznego 51

II. CZĘŚĆ METODOLOGICZNA 53
4. METODOLOGICZNE ASPEKTY BADAŃ 53
4.1. Cel pracy i problemy badawcze 53
4.2. Metoda badawcza 54
4.3. Opis wybranej metody i uzasadnienie jej wyboru 57
4.4. Organizacja badań 58

III. CZĘŚĆ BADAWCZA 59
5. ANALIZA MATERIAŁU BADAWCZEGO 59
5.1. Charakterystyka osób badanych 59
5.2. Wiedza uczniów na temat niedostosowania społecznego 60
5.3. Samoocena zachowań własnych młodzieży 63
5.4. Opinia młodzieży o ich własnych rodzinach 73
5.5. Opinie uczniów na temat szkoły 78
5.6. Znaczenie środowisk rówieśniczych i subkultur dla młodzieży szkolnej 90
5.7. Zapotrzebowanie badanej młodzieży na przedmiot – wychowanie zdrowotne – w ramach którego omawiano by problemy związane problemy związane ze zjawiskiem niedostosowania społecznego 95

IV. WNIOSKI 102
V. STRESZCZENIE 105
VI. BIBLIOGRAFIA 107
VII. ANEKS 111

image_pdf