Zamówienia publiczne

104 strony, 84 pozycje w bibliografii

Wstęp    4

Rozdział I.
Zakres obowiązywania ustawy.    7
1.1. Pojęcie prawne środków publicznych, dostawy, usługi i roboty budowlanej.    7
1.2. Wyłączenie ustawowe.    10
1.3. Zasady postępowania w systemie zamówień    17
1.3.1. Zasada równości i powszechności.    17
1.3.2. Zasada jawności i przejrzystości.    18
1.3.3. Zasada uczciwej konkurencji.    20
1.4. Preferencje krajowe przy udzielaniu zamówień publicznych.    22
1.5. Wykluczenie oferenta z postępowania.    24

Rozdział II.
Tryb udzielania zamówień publicznych.    28
3.1. Przetarg nieograniczony.    28
3.1.    Przetarg ograniczony    35
3.3. Przetarg dwustopniowy    41
3.4.    Negocjacje z zachowaniem konkurencji.    49
3.5. Zapytanie o cenę.    52
3.6.Zamówienia z wolnej ręki.    53
3.7. Szczególne zasady udzielania zamówień.    55

Rozdział III.
Urząd Zamówień Publicznych.    58
3.1. Struktura Urzędu Zamówień Publicznych.    58
3.2. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych i organy kontroli    61
3.3. Kontrola zamówień publicznych – postępowanie odwoławcze.    67
3.3.1. Protest    69
3.3.2. Odwołanie.    74
3.3.3. Skarga do sądu powszechnego.    77

Rozdział IV.
Odpowiedzialność zamawiającego.    81
4.1. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych.    81
4.1.1. Skład komisji przetargowej    86
4.2. Odpowiedzialność karna.    88
4.3. Rozwiązania wzmacniające walkę z korupcją    90

Zakończenie.    93
Literatura.    97
Wykaz cytowanej literatury.    97
Wykaz cytowanych aktów prawnych.    99
Wykaz cytowanych orzeczeń sądowych.    102
Wykaz innych źródeł    104

image_pdf