Zależności między wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania

Praca ma 80 stron i 38 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I. Wynik finansowy jako kategoria prawa bilansowego i podatkowego 4
1.1. Definicja , rola i znaczenie wyniku finansowego 4
1.2. Wynik finansowy jako różnice przychodów i kosztów 5
1.3. Nadrzędne zasady rachunkowości i ich wpływ na pomiar kosztów i przychodów 14
1.4. Przejście od księgowych do podatkowych przychodów, kosztów i pomiaru podatku 19

Rozdział II. Różnice między wynikiem rachunkowym a podatkowym 25
2.1. Klasyfikacja różnic w przychodach i kosztach 28
2.2. Różnice trwałe między wynikiem rachunkowym a podatkowym 36
2.3. Różnice przejściowe miedzy wynikiem rachunkowym a podatkowym 39
2.4. Porównanie głównych obszarów różnic miedzy wynikiem rachunkowym a podatkowym 41

Rozdział III. Ewidencja i ujawnienie dodatkowych informacji o wyniku 44
3.1. Wynik finansowy brutto a podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 44
3.2. Zasady prezentacji wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym 46
3.3. Ujawnienie dodatkowych informacji i objaśnień dotyczących wyniku finansowego 54

Rozdział IV. Przedstawienie i ocena wyniku finansowego oraz dochodu do opodatkowania badanego bilansu 63
4.1. Charakterystyka badanego podmiotu 63
4.2. Główne obszary różnic między wynikiem finansowym a podstawą do opodatkowania 65
4.3. Prezentacja bilansu rachunkowego 66
4.4. Ewidencja i prezentacja wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym badanego przedsiębiorstwa 71

Zakończenie 75
Literatura 76
Spis aktów prawnych 78
Spis tabel 79
Spis rysunków 80

image_pdf