Zagrożenia uzależnieniami wśród młodzieży

praca licencjacka o objętości 73 stron

Wstęp

I. Społeczne aspekty problemu uzależnień w świetle wybranych problemów z literatury przedmiotu.
1. Definicje i typologie uzależnień
2. Typologia uzależnień
2.1. Alkoholizm
2.2. Narkomania
2.3. Nikotynizm
2.4. Internet i gry komputerowe
3. Czynniki mające wpływ na poddanie się uzależnieniom
4. Skutki uzależnień
5. Stowarzyszenia i ośrodki przeciwdziałające i pomagające osobom uzależnionym i ich rodzinom

II. Metodologia badań własnych
1. Cele, przedmiot i zakres badań
2. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3. Organizacja badań własnych

III. Świadomość zagrożeń uzależnieniami wśród młodzieży
1. Stosunek młodzieży do problemu uzależnień
2. Uzależnienia i człowiek uzależniony w opinii badanych
3. Przeciwdziałanie zagrożeniom, jakie niosą ze sobą uzależnienia

Wnioski
Bibliografia

image_pdf