Zagadnienia prawne obywatelstwa polskiego

61 stron, 51 pozycji w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział I.
Istota i geneza obywatelstwa w ujęciu definicyjnym i na gruncie regulacji prawnych 5
1. Pojęcie obywatelstwa 5
2. Ujęcie historyczne regulacji prawnych obywatelstwa polskiego 10
3. Ogólne zasady prawa o obywatelstwie polskim 14

Rozdział II.
Nabycie obywatelstwa polskiego 20
1. Nabycie obywatelstwa polskiego z mocy prawa 20
1.1. Nabycie obywatelstwa przez urodzenie 20
1.2. Nabycie obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji 24
2. Nabycie obywatelstwa w oparciu o pakt administracyjny 28
2.1. Nadanie obywatelstwa (naturalizacja) 28
2.2. Uznanie za obywatela polskiego lub repatrianta 30
3. Uzyskanie obywatelstwa polskiego w drodze oświadczenia osoby uprawnionej 33

Rozdział III.
Utrata obywatelstwa polskiego oraz wymogi formalno prawne dotyczące procedur w sprawach związanych z obywatelstwem 35
1. Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego 37
2. Utrata obywatelstwa w drodze opcji 38
3. Organy właściwe w sprawach obywatelstwa 41
4. Wymogi proceduralne w sprawach z zakresu obywatelstwa 49

Zakończenie 56
Bibliografia 59

image_pdf