Zachowania prozdrowotne osób w podeszłym wieku

razem z aneksem 88 stron, ankieta z 24 pytaniami (+ metryczka)

Wstęp 2

Rozdział I. Okres późnej dorosłości – potencjał fizyczny ludzi w wieku podeszłym 4
1. Podstawowe pojęcia i definicje 4
1.1. Gerontologia 4
1.1.2. Geriatria 6
1.1.3. Psychogeriatria 7
1.2. Podział okresu późnej dorosłości 10
1.3. Zmiany fizyczne towarzyszące procesom starzenia się 14
1.4. Procesy poznawcze osób w podeszłym wieku 23

Rozdział II. Czynniki wspierające funkcjonowanie człowieka w późnych latach życia 26
2.1. Styl życia 26
2.2. Ćwiczenia fizyczne 30
2.3. Dieta 33
2.4. Sposób organizowania sobie czasu wolnego 36
2.5. Zdolność relacji z innymi ludźmi 39

Rozdział III. Metodologia badań własnych 43
3.1. Cel i przedmiot badań 43
3.2. Problemy i hipotezy 43
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 44
3.4. Teren i organizacja badań 44
3.5. Charakterystyka badanej grupy 44

Rozdział IV. Zachowania prozdrowotne osób w podeszłym wieku na podstawie wyników badań własnych 46
4.1. Preferowane zachowania prozdrowotne 46
4.2. Wnioski 71

Zakończenie 73
Bibliografia 75
Spis tabel 78
Spis wykresów 80
Aneks 82

image_pdf