Wzajemne kształtowanie się relacji stóp zwrotu portfela aktywów firm np. TPSA

Magisterska
Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Wstęp 5

Rozdział I
Wybrane instrumenty rynku kapitałowego 7
1.1. Akcje 8
1.2. Instrumenty pochodne 13
1.2.1. Kontrakty terminowe futures 15
1.2.2. Opcje 22
1.2.3. Warranty jako odmiana opcji 29

Rozdział II
Akcje podstawowym instrumentem rynku kapitałowego 37
2.1. Analiza wskaźnikowa jako jeden z elementów analizy fundamentalnej 38
2.2. Wycena akcji 51
2.3. Teoria portfela 54
2.4. Model CAPM 57
2.5. Dochody z akcji 62
2.6. Ryzyko inwestowania w akcje 64

Rozdział III
Wycena instrumentów pochodnych 68
3.1. Wartość i elastyczność opcji 68
3.2. Strategie inwestowania na rynku opcyjnym i terminowym 73
3.3. Wycena opcji 75
3.4. Wycena kontraktów terminowych 81

Rozdział IV
Analiza porównawcza stóp zwrotu WIG-u 20 i akcji Telekomunikacji Polskiej
S. A. 83
4.1. Porównanie kształtowania się stóp zwrotu dwóch portfeli akcji 83

Rozdział V
Kształtowanie się stóp zwrotu z instrumentów pochodnych na WIG 20
i Telekomunikację Polską S. A. 93
5.1. Stopy zwrotu z kontraktów terminowych na WIG 20 a stopa zwrotu
z instrumentu bazowego 93
5.2. Zależność między kształtowaniem się stóp zwrotu między akcjami Telekomunikacji Polskiej S.A. a warrantami na jej akcje 97

Zakończenie 103
Spis literatury 106
Spis tabel i rysunków 108

image_pdf