Wynik finansowy w ujęciu bilansowo-podatkowym

PRACA MAGISTERSKA OBRONIONA NA WARSZAWSKIEJ UCZELNI W 2007 ROKU NA OCENĘ BDB.

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. PRAWO BILANSOWE A PRAWO PODATKOWE
1.1. Istota i funkcje rachunkowości
1.2. System podatkowy
1.3. Podstawowe zasady rachunkowości i ich odniesienie w prawie podatkowym

ROZDZIAŁ 2. WYNIK FINANSOWY JAKO PODSTAWOWA KATEGORIA EKONOMICZNA ZYSKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA
2.1. Przychody i koszty przedsiębiorstwa
2.2. Wynik finansowy
2.3. Miejsce wyniku finansowego w bilansie przedsiębiorstwa
2.4. Wynik finansowy w rachunku zysków i strat
2.5. Rola i znaczenie wyniku finansowego

ROZDZIAŁ 3. WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU PODATKOWYM
3.1. Prawo podatkowe i jego źródła
3.2. Klasyfikacja różnic w przychodach i kosztach
3.3. Różnice trwałe między wynikiem rachunkowym a podatkowym
3.4. Różnice przejściowe miedzy wynikiem rachunkowym a podatkowym
3.5. Porównanie głównych obszarów różnic miedzy wynikiem rachunkowym a podatkowym
3.6. Metody ustalania wyniku podatkowego
3.7. Zasady prezentacji wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym
3.8. Ujawnienie dodatkowych informacji i objaśnień dotyczących wyniku finansowego

ROZDZIAŁ 4. RÓŻNICE POMIĘDZY WYNIKIEM FINANSOWYM A WYNIKIEM PODATKOWYM W FIRMIE XYZ
4.1. Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa
4.2. Ustalenie wyniku finansowego
4.3. Prezentacja bilansu rachunkowego
4.4. Ewidencja wyniku finansowego
4.4.1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług oraz koszty ich uzyskania
4.4.2. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
4.4.3. Przychody i koszty finansowe
4.4.4. Zyski i straty nadzwyczajne
4.4.5. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego

Zakończenie
Literatura
Spis aktów prawnych
Spis tabel
Spis rysunków

image_pdf