Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w rozwoju infrastruktury Krakowa

magisterska Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
tytuł pracy magisterskiej dokładny WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROZWOJU INFRASTRUKTURY NA PRZYKŁADZIE MIASTA KRAKOWA.

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie 5
Rozdział I Środki pomocowe Unii Europejskiej 8
1. RODZAJE ŚRODKÓW POMOCOWYCH 9
2. ŚRODKI PRZEDAKCESYJNE ISPA, PHARE, SAPARD 10
3. ŚRODKI AKCESYJNE FUNDUSZE STRUKTURALNE I FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 17
4. RÓŻNICE MIĘDZY FUNDUSZEM ISPA A FUNDUSZEM SPÓJNOŚCI 20
5. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW PROPONOWANYCH DO WSPARCIA Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 21
5.1.Kryteria ogólne 21
5.2.Kryteria szczegółowe 22
5.3.Uwarunkowania finansowe i ekonomiczne projektów ekologicznych dla Funduszu Spójności 24
6. UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ I REALIZACJI 26
Rozdział II Charakterystyka Spółki Miejskiej – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 27
1. MIEJSCE SPÓŁKI W REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH GMIN 28
2. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 30
3. INFRASTRUKTURA PRODUKCYJNA 32
3.1.Infrastruktura wodociągowa 32
3.2.Infrastruktura kanalizacyjna 33
4. PRZYCHODY I KOSZTY FIRMY 34
4.1.Przychody 34
4.2.Koszty 34
5. POLITYKA INWESTYCYJNO – REMONTOWA 37
5.1.Inwestycje 37
5.2.Remonty 38
6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI 39
6.1.Środki własne 39
6.2.Środki z krajowych funduszy celowych. 39
6.3.Środki z funduszy zagranicznych 40
Rozdział III Projekt inwestycyjny „ Oczyszczalni Ścieków Płaszów II ” w Krakowie 41
1. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU 42
1.1.Rys historyczny i przyczyny determinujące podjecie projektu 42
1.2.Aplikacja i przydział środków 43
2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 45
2.1.Zakres projektu 45
2.2.Cele projektu 46
2.3.Termin realizacji projektu 47
2.4.Kontrakty dla projektu 47
3. KOSZTY PROJEKTU I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 48
3.1.Koszty inwestycji 48
3.2.Źródła finansowania 49
3.3.Montaż finansowy projektu 51
4. KONTRAKTY PRZEWIDYWANE DLA WYKONANIA KONTRAKTU 51
4.1.Kontrakty dotyczące pierwotnego zakresu projektu 52
4.2.Kontrakty dotyczące poszerzenia zakresu projektu 54
5. STRUKTURY UTWORZONE DLA REALIZACJI PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH 55
6. ORGANIZACJA JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT IRP – I JEJ ZADANIA 58
6.1.Geneza powstania 58
6.2.Zadania jednostki 58
6.3.Organizacja JRP i zakres funkcji 59
Rozdział IV Umowy dotyczące finansowania oraz umowy i porozumienia organizacyjne 62
1. WYSZCZEGÓLNIENIE UMÓW I POROZUMIEŃ 63
2. UMOWA Z UNIĄ EUROPEJSKĄ – MEMORANDUM FINANSOWE 64
3. UMOWY KREDYTOWA POMIĘDZY MPWiK S.A A EBOR 70
4. UMOWY GWARANCYJNE DLA UMOWY KREDYTOWEJ ZAWARTEJ Z EBOR 76
4.1.Umowa Wsparcia projektu inwestycyjnego z dnia 28.XII.2000 r 77
4.2.Umowa Przelewu Wierzytelności z rachunku bankowego z dnia 20.XII.2001 r 79
4.3.Umowa Zastawu rejestrowego Akcji z dnia 30.XI.2001r 81
5. UMOWY I POROZUMIENIA ORGANIZACYJNE 82
5.1.Umowa finansowania dotycząca wdrażania projektu ISPA 82
5.2.Porozumienia w sprawie wdrażania programu ISPA 83
5.3.Porozumienie o realizacji Projektu „ Oczyszczalnia Ścieków Płaszów ”w Krakowie w ramach programu ISPA 2000 84
5.4.Umowa pomiędzy Miastem Kraków i MPWiK S.A w Krakowie w sprawie realizacji projektu „ Oczyszczalni Ścieków Płaszów ”w Krakowie finansowanego z udziałem środków z Funduszu ISPA 85
Rozdział V Zasada rozliczania i księgowania inwestycji 87
1. PRZEPŁYWY FINANSOWE W RAMACH MEMORANDUM 88
1.1.Środki pomocowe Unii Europejskiej 88
1.2.Środki kredytowe z EBRD 89
2. ROZLICZENIE ROBÓT I USŁUG 90
3. ROZLICZENIE KONTRAKTÓW USŁUGOWYCH 90
4. ROZLICZENIE KONTRAKTÓW NA ROBOTY 91
4.1.Kosztowa zawartość ofert 91
4.2.Baza dla dokonywania rozliczeń 92
4.3.Procedura dochodzenia do wystawiania faktur 94
4.4.Ustalanie kwoty do zapłaty 95
5. KSIĘGOWE UJĘCIE I ROZLICZENIE PROJEKTU 96
5.1.Waluta rozliczeń 96
5.2.Wystawianie faktur 96
5.3.Rozliczanie kwot zatrzymanych ( gwarancyjnych ) 97
5.4.Wykorzystanie odsetek od środków ISPA 97
6. PODATKOWY ASPEKT BEZZWROTNEJ POMOCY Z UNII EUROPEJSKIEJ 98
6.1.Podatek od towarów i usług VAT 98
6.2.Podatek dochodowy od osób prawnych 99
PODSUMOWANIE 101
SPIS TABLIC 103
BIBLIOGRAFIA – OPRACOWANIA I PUBLIKACJE 104
INNE ŻRÓDŁA I MATERIAŁY – WEWNĘTRZNE FIRMY 105
STRONY INTERNETOWE 107
AKTY PRAWNE 108

image_pdf