Wykorzystanie analizy płynności finansowej dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem „X”

80 stron, 32 pozycje w bibliografii

Wstęp 4

Rozdział I. Przydatność analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 6
1.1. Istota i znaczenie analizy ekonomicznej i finansowej 6
1.2. Sprawozdawczość finansowa 9
1.2.1. Bilans jako podstawowe sprawozdanie finansowe 9
1.2.2. Rachunek wyników 14
1.2.3. Rachunek przepływów pieniężnych 18
1.2.4. Funkcja informacyjna informacji dodatkowej 22
1.3. Mierniki analizy finansowej przydatne w ocenie przedsiębiorstwa 23

Rozdział II. Zestawienie zmian w kapitale własnym 28
2.1. Wytyczne Międzynarodowych Standardów Rachunkowości a zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 30
2.1.1. Roczne sprawozdanie zmian w kapitale własnym 33
2.1.2. Śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 38
2.2. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w znowelizowanej ustawie o rachunkowości 39
2.3. Funkcje informacyjne zestawienia zmian w kapitale własnym 45

Rozdział III. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa „X” 47
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa „X” 47
3.2. Wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa 49
3.3. Analiza bilansu 53
3.4. Analiza rachunku wyników 58
3.5. Analiza rachunku przepływów pieniężnych 62

Rozdział IV. Wykorzystanie analizy płynności finansowej dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem „X” 68
4.1. Analiza wskaźnikowa 68
4.2. Analiza płynności finansowej 72
4.3. Wyniki badania płynności finansowej a zarządzanie przedsiębiorstwem „X” 74

Zakończenie 75
Bibliografia 76
Spis tabel 78
Spis rysunków 80

image_pdf