Współdziałanie władz samorządowych w zarządzaniu województwem

101 stron, 33 pozycje w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Nowy ustrój terytorialny – reforma administracyjna kraju    4
1.1. Cele reformy administracji publicznej    4
1.2. Zmiana ustroju administracji publicznej    12
1.3. Zmiana rozdziału kompetencji władz samorządowych    16
1.4. Administracja publiczna po reformie    23
1.5. Administracja publiczna w liczbach – urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, gminy    27

Rozdział II. Specyfika współdziałania samorządu terytorialnego w Polsce    35
2.1. Określenie możliwości współpracy na szczeblu lokalnym i regionalnym    35
2.2. Ustrojowe podstawy samorządu terytorialnego w Polsce    38
2.3. Zakres zadań poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego – gmina, powiat, województwo    38
2.4. Struktura samorządu terytorialnego    50
2.5. Kompetencje organów samorządowych    51
2.6. Samorządowe fundusze celowe    55
2.7. Możliwości współpracy z samorządem wojewódzkim    58
2.8. Formułowanie oferty współpracy dla władz samorządowych i formy nacisku na władze samorządowe    59
2.9. Atuty i zagrożenia współpracy    60

Rozdział III. Współdziałanie władz samorządowych w zarządzaniu województwem    62
3.1. Formy i zakres współpracy    62
3.2. Współpraca województwa małopolskiego z regionem    75
3.3. Wnioski    93

Zakończenie    96
Bibliografia    98
Spis tabel i rysunków    101

image_pdf