Współdziałanie samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

Praca licencjacka zawierająca 4 rozdziały plus zakończenie, stron 52, przypisy pod tekstem, czcionka garamond 14. Kielce

Organizacja pozarządowa to dobrowolnie zorganizowana grupa osób – połączona więzami formalnymi i podporządkowana regułom określającym podział pracy, funkcje i role oraz uznająca jej strukturę wewnętrzną – dążąca do realizacji indywidualnych i zbiorowych celów swoich członków (w tym cele społeczne, otoczenie), określone w akcie założycielskim lub wyznaczone decyzjami organów uprawnionych do ich realizacji, niepodlegające (autonomicznej) dyspozycji władzy państwowej (administracji rządowej) i samorządu terytorialnego. Takim celem może być na przykład walka z ubóstwem, za którą odpowiedzialny jest samorząd terytorialny.

Termin „organizacja pozarządowa”, nieznany w prawie polskim, pojawia się w prawie międzynarodowym. W tym przypadku chodzi jednak przede wszystkim o typ organizacji, które są zbliżone do amerykańskiej koncepcji organizacji non-profit i określane są w polskim prawie jako organizacje non-profit W tej kategorii znajdują się różne typy osób prawnych, których status regulują akty polityczne: stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, samorządy grup zawodowych, związki pracodawców, partie polityczne, kościoły i związki wyznaniowe itp.

image_pdf