Wpływ uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn na rozwój lokalnego rynku nieruchomości

praca magisterska – ponad 50 pozycji bibliograficznych

Wstęp

Rozdział I. Rynek nieruchomości

1.1 Rynek nieruchomości – charakterystyka i podział
1.2 Cechy rynku nieruchomości
1.3 Czynniki kształtujące popyt na rynku nieruchomości
1.4 Analiza rynku nieruchomości

Rozdział II. Charakterystyka gminy Raszyn

2.1 Charakterystyka gminy Raszyn
2.2 Władze gminy Raszyn
2.3 Gmina Raszyn na tle inwestycji według planu zagospodarowania przestrzennego

Rozdział III. Uwarunkowania rozwoju gminy Raszyn

3.1 Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania terenu
3.2 Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia terenów wg obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn
3.3 Struktura funkcjonalno – przestrzenna i rozwój lokalnego rynku
3.4 Synteza uwarunkowań rozwoju Gminy Raszyn

Rozdział IV. Kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn

4.1 Cele rozwoju gminy Raszyn
4.2 Struktura funkcjonalno – przestrzenna gminy Raszyn
4.3 Ludność, zatrudnienie, usługi – na terenie gminy Raszyn
4.4. Funkcjonowanie lokalnego rynku nieruchomości
4.5. Wpływ na rozwój lokalnego rynku nieruchomości kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego – wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel, map i rysunków

image_pdf