Wpływ sytuacji gospodarczej na finanse firm deweloperskich w latach 2005-2009

praca magisterska na 115 stron

WSTĘP  4
ROZDZIAŁ 1 FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODARCZEGO W POLSCE  6
1.1.         Istota gospodarki 6
1.2.         Gospodarka a funkcjonowanie przedsiębiorstw   10
1.2.1.      Pojęcie przedsiębiorstwa  10
1.2.2.      Rodzaje przedsiębiorstw   12
1.2.3.      Struktury organizacyjne przedsiębiorstw   17
1.3.         Czynniki wpływające na sytuację przedsiębiorstwa  23
1.4.         Wahania koniunkturalne w gospodarce  30
1.5.         Ocena sytuacji gospodarczej oraz prognozy zmian  35
ROZDZIAŁ 2 ISTOTA RACHUNKOWOŚCI I GŁÓWNE ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO   44
2.1. Istota rachunkowości finansowej 44
2.2. Elementy sprawozdania finansowego  45
2.3. Bilans  47
2.3.1. Aktywa  48 2.3.2. Pasywa  53
2.4. Rachunek zysków i strat 55
2.4.1. Przychody  57
2.4.2. Koszty  58
2.4.3.  Ustalenie wyniku finansowego  59
2.4.4.  Podział wyniku finansowego  63
4.5. Rachunek przepływów pieniężnych  64
ROZDZIAŁ 3 OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWO – FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH   70
3.1. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw   71
3.2. Sytuacja majątkowa przedsiębiorstw   73
3.3. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw   84
3.4. Sytuacji płynnościowa przedsiębiorstw   88
3.5. Zmiany sytuacji gospodarczej a zmiany finansów przedsiębiorstw   97
3.6. Prognozy na przyszłość  103
3.7. Praktyczne możliwości wykorzystania uzyskanych wyników   105
ZAKOŃCZENIE  108
BIBLIOGRAFIA   109
SPIS RYSUNKÓW    112
SPIS TREŚCI 114

image_pdf