Wpływ procesów logistycznych na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa na rynku

116 stron, 91 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Istota i przedmiot logistyki    4
1. Definicja i istota logistyki    4
2. Fazy i kierunki rozwoju logistyki    11
3. Mikro – i makroekonomiczna treść logistyki    17
4. Cele przedsiębiorstwa i ich związek z logistyką    21

Rozdział II. Uwarunkowania i infrastruktura procesów logistycznych w przedsiębiorstwie    29
1. System zarządzania a procesy logistyczne na rynku    29
2. Struktura podmiotowa gospodarki i zapasów rzeczowych a procesy logistyczne    36
3. Pojęcie i rodzaje infrastruktury procesów logistycznych    39
3.1. Infrastruktura transportowa    41
3.2. Infrastruktura magazynowa i manipulacyjna    44
3.3. Opakowania w procesach logistycznych    47
3.4. Infrastruktura informatyczna    51

Rozdział III. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie    56
1. Rodzaje przedsiębiorstw i typy podsystemów logistycznych    56
2. Strumienie przepływów rzeczowych i informacyjnych    59
3. Struktura przepływów rzeczowych    69
4. Istota przedsiębiorstwa logistycznego.    72

Rozdział IV. Tendencje rozwojowe logistyki i ich wpływ  na konkurencyjność przedsiębiorstw w aspekcie globalizacji otoczenia    77
1 Globalizacja otoczenia i rozwój logistyki    77
1.1. Globalizacja otoczenia    77
1.2. Rozwój eurologistyki    79
2. Budowa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa a doskonalenie procesów logistycznych    81
3. Rozwój systemów informacyjnych logistyki i ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw.    84

Rozdział V.  Zastosowanie logistyki w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa DHL    87
1. Geneza, działalność i funkcjonowanie przedsiębiorstwa    87
2. Analiza otoczenia rynkowego badanego przedsiębiorstwa    89
3. Charakterystyka procesów logistycznych występujących w przedsiębiorstwie    94
4. Znaczenie logistyki w strukturze zarządzania przedsiębiorstwem dla podniesienia jego konkurencyjności    101

Zakończenie    107

Bibliografia    109

Spis tabel    114

Spis rysunków    115

image_pdf