Wpływ podatku dochodowego na wynik finansowy przedsiębiorstwa

to praca licencjacka – ma 60 stron i 26 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I. Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajowym systemie podatkowym 4
1. System podatkowy i podatki 4
2. Konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych 9
3. Zasady ustalania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych 15
3.1. Rozliczenia podatkowe na zasadach ogólnych 16
3.2. Zryczałtowane formy opodatkowania 21
3.3. Ustalanie podatku według formuły progresywnej i liniowej 23

Rozdział II. Prezentacja sklepu spożywczo – przemysłowego X 26
1. Ogólna charakterystyka firmy 26
2. Zakres przedmiotu działalności firmy 29
3. Forma ewidencji działalności 33

Rozdział III. Wpływ zmiany formy opodatkowania na wynik finansowy netto 45
1. Wyznaczniki formy opodatkowania 45
2. Opodatkowanie w formie karty podatkowej 49
3. Opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego 53

Podsumowanie 57
Bibliografia 58
Spis schematów 60
Spis rysunków 60

Wstęp

Każdy przedsiębiorca, podejmując decyzje odnośnie swojej działalności gospodarczej, musi uwzględniać liczne uwarunkowania o charakterze ekonomicznym, prawnym, społecznym i kulturowym. Istotnym takim uwarunkowaniem jest niewątpliwie system podatkowy.

System ten składa się z obciążeń obowiązkowych oraz instytucji, które w ramach określonej procedury zapewniają sprawne egzekwowanie obowiązków przedsiębiorcy. Przedsiębiorca występuje w podwójnej roli, jako podatnik, czyli podmiot, który ponosi samodzielnie ciężar podatkowy, oraz jako płatnik, czyli podmiot dokonujący pobrania i rozliczenia podatku w imieniu innych podatników.

Na całym świecie systemy podatkowe obejmują po kilka lub też po kilkanaście podatków odnoszących się do różnych podmiotów opodatkowania. W dużej mierze są one ukształtowane historycznie. W niektórych państwach podatki z reguły podlegały stopniowej ewolucji, dostosowując się powoli do zmieniających się warunków zarówno ekonomicznych, społecznych, jak również politycznych.

Na początku lat dziewięćdziesiątych w takie zmiany weszła Polska. Po ponad dziesięcioleciu funkcjonowania „nowego systemu podatkowego” ustawodawca zauważył, że jest od zbyt dużym ciężarem dla małych przedsiębiorstw. Zarówno koszty obsługi księgowo-finansowej a także wysokie obciążenia podatkowe przewyższały oczekiwane korzyści przedsiębiorcy.

Częste i gwałtowne zmiany przepisów dotyczących przedsiębiorców, a co za tym szło – narażenie ich na grzywny i kary za niedostosowanie się do tych zmian – przyczyniło się do narastania niechęci i fala protestów wśród przedsiębiorców. W rezultacie naciski spowodowały korzystne zmiany w obowiązujących ustawach upraszczając zasady prowadzenia dokumentacji podatkowej, a także obniżając podatki.

Wypełnianie obowiązków podatkowych w sposób prawidłowy wymaga znajomości zasad funkcjonowania poszczególnych obciążeń oraz reguł procedury podatkowej.

Celem niniejszej pracy jest zatem wobec powyższego kompleksowe przedstawienie form opodatkowania podatkiem dochodowym. Hipotezą pracy jest stwierdzenie, iż zakres i skala prowadzonej działalności gospodarczej wyznaczają charakter otoczenia podatkowego przedsiębiorcy. Im bowiem większe i bardziej złożone przedsiębiorstwo, tym z reguły bardziej rozbudowana ewidencja a co za tym idzie – bardziej skomplikowane rozliczenia podatkowe. Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą lub uzyskujące przychód z najmu mają prawo do wyboru formy opodatkowania.

Podmiotem badawczym stał się Sklep Spożywczo – Przemysłowy X w Warszawie.

Na strukturę pracy składają się trzy rozdziały. Pierwszy stanowi część teoretyczną, natomiast rozdział drugi i trzeci realizują empirycznie cel niniejszej pracy.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w Internecie, w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne oraz na podstawie materiałów wewnętrznych sklepu spożywczo – przemysłowego X.

 

image_pdf