Wpływ piłki nożnej – jako dyscypliny sportowej na charakter wychowawczy człowieka

67 stron, 53 pozycje w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział I. Rodzina a społeczeństwo w procesie wychowania. Kształtowanie osobowości społecznej 5
1.1. Człowiek wytworem społeczeństwa 5
1.2. Cele i treści wychowania. Ideał wychowawczy 9
1.3. Społeczeństwo wychowujące; wzrost jego złożoności 13
1.4. System wychowawczy – miejsce w nim instytucji oświatowo-wychowawczych 22
1.5. Ważniejsze formy i mechanizmy życia społecznego 24
1.5.1. Stosunki społeczne. System kontroli społecznej 24
1.5.2. Grupa społeczna. Rodzaje grup 24

Rozdział II. Sport jako element wychowujący. Funkcja motywacji w sporcie 26
2.1. Potrzeby fizjologiczne w sporcie 26
2.2. Potrzeby bezpieczeństwa w sporcie 27
2.3. Potrzeby społeczne 28
2.4. Potrzeby sukcesu i uznania 28
2.5. Samorealizacja 29
2.6. Inne ujęcia motywacji działań sportowych 44
2.7. Piłka nożna jako dyscyplina sportowa 46
2.7.1. Historia piłki nożnej 47
2.7.2. Rasizm na stadionach 48
2.7.3. „Stadionowe” wzory piłkarskie 49

Rozdział III. Wpływ piłki nożnej – jako dyscypliny sportowej na charakter wychowawczy człowieka na przykładzie współpracy TEE Travel Exchange&Education z klubem „Chelsae” 51
3.1. Charakterystyka Travel Exchange&Education 51
3.2. Program „Angielski i piłka nożna z klubem Chelsae” 52
3.3. Zasady programu 54
3.3.1. Uczestnicy 54
3.3.2. Szkoła 54
3.3.3. Wyjazdy grupowe 55
3.4. Wpływ programu „Angielski i piłka nożna z klubem Chelsae” na intelektualny i fizyczny rozwój dzieci 56
3.4.1. Sprawność intelektualna 56
3.4.2. Sprawność ruchowa 57
3.4.3. Socjalizacja i uspołecznienie 57

Zakończenie 61

Bibliografia 63

Spis fotografii 67

image_pdf