Wpływ nieprawidłowych postaw rodzicielskich i stylów wychowawczych na występowanie lęku u dzieci w wieku szkolnym

Praca licencjacka napisana na gdańskiej uczelni w 2004 roku, 90 stron, ocena bardzo dobra.

Spis treści

Wstęp 3
1 Nieprawidłowe postawy rodzicielskie i style wychowawcze. 5
1.1 Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze i kulturowe. Definicja rodziny. 5
1.2 Znaczenie postaw rodzicielskich. Definicja i typologia postaw rodzicielskich. 8
1.2.1 Postawy rodzicielskie prawidłowe krótka charakterystyka. 13
1.2.2 Niewłaściwe postawy rodzicielskie. 16
1.2.3 Źródła postaw rodzicielskich. 19
1.2.4 Podsumowanie 22
1.3 Systemy wychowania i opieki nad dzieckiem w rodzinie. 23
2 Lęk u dzieci w wieku szkolnym 33
2.1 Definicja lęku. 33
2.1.1 Rodzaje i odmiany lęku. 37
2.2 Rodzinne i podmiotowe uwarunkowania lęku dziecka. 40
2.3 Wpływ właściwości psychicznych rodziców na rozwój lęku u dziecka. 42
2.4 Wpływ postaw rodzicielskich i stylów wychowawczych na lęk. 44
2.5 Wpływ kary na rozwój lęku u dzieci. 46
2.6 Związek lękliwości z nieśmiałością. 48
3 Rozdział metodologiczny. Strategia badań własnych. 50
3.1 Problem, pytania i hipotezy badawcze. 50
3.2 Metody i procedura badań. 52
3.3 Badane osoby. 55
4 Badania własne. 56
4.1 Inwentarz Stanu i Cechy Lęku /ISCL STAI. 56
4.2 Kwestionariusz Barbary Harwas-Napierały. 58
4.3 Kwestionariusz niedokończonych zdań. 66
4.4 Kwestionariusz dla rodziców Marii Ziemskiej. 72
5 Wnioski 81
Bibliografia 83

image_pdf