Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich jako szansa na aktywizację wsi

92 strony, 44 pozycje w bibliografii

WSTĘP

1. ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH I ROLNICTWA
1.1. Najważniejsze zidentyfikowane problemy spójnej polityki strukturalnej obszarów wiejskich i rolnictwa
1.2. Kształtowanie warunków pracy i życia ludności wiejskiej, odpowiadających standardom cywilizacyjnym i pozwalających mieszkańcom wsi realizować ich cele ekonomiczne, edukacyjne, kulturowe i społeczne
1.3. Przebudowa struktur sektora rolniczego
1.4. Kształtowanie warunków rozwoju zrównoważonego na obszarach wiejskich, ochrona zasobów środowiska naturalnego wraz z wiejskim dziedzictwem kulturowym
1.5. Najważniejsze kierunki kształtowania ustroju rolnego

2. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA TERENACH WIEJSKICH
2.1. Wieloźródłowość dochodów ludności wsi
2.2. Wykształcenie ludności wsi
2.3. Rynek pracy
2.4. Nieformalna aktywność ekonomiczna
2.5. Świadczenie usług przez wiejskie gospodarstwo rolne
2.6. Konieczność zróżnicowania dochodów na wsi

3. NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI ROZWOJU LOKALNEGO
3.1. Aktywność społeczna
3.2. Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich
3.3. Wzrost eksportu żywności szansą rozwoju rolnictwa
3.4. Źródło finansowania działalności pozarolniczej
3.5. Motywacje i przykłady przedsięwzięć pozarolniczych

4. WSPARCIE ROZWOJU WSI I RESTRUKTURYZACJA ROLNICTWA
4.1. Środki przedakcesyjne – Program SAPARD
4.2. Plan rozwoju obszarów wiejskich
4.3. Sektorowy Program Operacyjny – „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
LITERATURA
SPIS RYSUNKÓW I TABLIC

image_pdf