Warianty ustalania rachunku zysków i strat

Praca magisterska. Ma 84 strony.

WPROWADZENIE 4
1. STRUKTURA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 6
1.1. Istota i cechy rachunku zysków i strat 6
1.2. Wersje sprawozdawcze rachunku zysków i strat 14
1.3. Jednostkowy rachunek zysków i strat w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 21
2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE KALKULACYJNYM 30
2.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31
2.2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 33
2.2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów 33
2.2.2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 37
2.3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 39
2.4. Koszty sprzedaży 39
2.5. Koszty ogólnego zarządu 40
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM 42
3.1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 43
3.2. Koszty działalności operacyjnej 43
3.2.1. Amortyzacja 44
3.2.2. Zużycie materiałów i energii 47
3.2.3. Usługi obce 51
3.2.4. Podatki i opłaty 52
3.2.5. Wynagrodzenia 53
3.2.6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 53
3.2.7. Pozostałe koszty rodzajowe 54
3.2.8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 54
3.3. Zmiana stanu produktów 55
3.4. Obroty wewnętrzne 61
4. ANALIZA OPISOWA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE KALKULACYJNYM I PORÓWNAWCZYM 65
4.1. Zysk (strata) ze sprzedaży 65
4.2. Pozostałe przychody operacyjne 65
4.3. Pozostałe koszty operacyjne 69
4.4. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 71
4.5. Przychody finansowe 72
4.6. Koszty finansowe 74
4.7. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 77
4.8. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 77
4.9. Zysk (strata) brutto 78
4.10. Podatek dochodowy 78
4.11. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 80
4.12. Zysk (strata) netto 80
PODSUMOWANIE 81
LITERATURA 82
SPIS TABLIC I RYSUNKÓW 84

image_pdf