Uwarunkowania usług informacyjnych na obszarach wiejskich

praca licencjacka broniona w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania

Wstęp
1.Stan obecny i perspektywy rozwoju społeczeństwa informacyjnego na wsi
1.1 Stan obecny rozwoju usług technologii i usług SI
1.2 Kierunki rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej i jej ograniczenia na obszarach wiejskich
1.3 Kierunki rozwoju
2. Nowoczesne usługi informacyjne jako symulator rozwoju obszarów wiejskich
2.1 Nowe usługi telekomunikacyjne i informatyczne
2.2 Możliwości wykorzystania teleinformatyki na wsi
2.3 Potrzeby obszarów słabo zurbanizowanych
2.4 Proponowane formy aktywności rozwojowej
3. Wnioski
Zakończenie
Bibliografia

image_pdf