Uwarunkowania resocjalizacji młodocianych przestępców

PRACA LICENCJACKA, WSP TWP W WARSZAWIE, INSTYTUT PEDAGOGIKI W SZCZECINIE. PRACA OCENIONA BDB.

WSTĘP 3
ROZDZ.1
DIAGNOZA GENETYCZNA ZACHOWAŃ PRZESTĘPCZYCH MŁODOCIANYCH 4
1.1 CZYNNIKI ENDO I EGZOGENNE WPŁYWAJĄCE NA PRZESTĘPCZOŚĆ 4
1.1.1 WYZNACZNIKI BIOLOGICZNE ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH 4
1.1.2 PSYCHOLOGICZNE DETERMINANTY PRZESTĘPCZOŚCI 6
1.1.3 PROCESY SOCJALIZACJI A ZACHOWANIA PRZESTĘPCZE 9
1.2 MOTYWACJE I WPŁYW WARTOŚCI NA ZACHOWANIA PRZESTĘPCZE 11
ROZDZ.2
WIĘZIENIE-INSTYTUCJA KARNA I RESOCJALIZACYJNA 16
2.1 ŚRODKI PENALNE STOSOWANE PRZEZ SĄD 16
2.1.1 ZASADY WYMIARU KARY 17
2.1.2 CHARAKTERYSTYKA KAR 17
2.2 FUNKCJA RESOCJALIZACYJNA ZAKŁADU KARNEGO 20
2.2.1 PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ STOSOWANY WOBEC MŁODOCIANYCH 22
2.2.2 METODY RESOCJALIZACJI 28
ROZDZ.3
PROBACJA-WYCHOWANIE DO WOLNOŚCI 42
3.1 PRAWA I OBOWIĄZKI KURATORÓW SĄDOWYCH 42
3.2 MODEL KURATELI PENITENCJARNEJ 45
3.2.1 DZIAŁANIA KURATORÓW NA RZECZ SKAZANYCH 46
3.3 KURATELA SĄDOWA W WARUNKACH WOLNOŚCIOWYCH 50
ROZDZ.4
POSTULATY SOCJOTECHNICZNE 54
4.1 UJEMNE DETERMINANTY IZOLACJI WIĘZIENNEJ 54
4.2 EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU RESOCJALIZACYJNEGO 58
ZAKOŃCZENIE 62
BIBLIOGRAFIA 63

image_pdf