Ustrój powiatu

praca mgr napisana na politechnice warszawskiej w 2010 r. temat „ustrój powiatu”. kopia dyplomu i suplementu do wglądu. oceniona na 4

Wstęp ………2

Rozdział I
Historia samorządu w Polsce
1. Początki administracji i nowożytna administracja w państwie polskim………4
2. Administracja polska od Księstwa warszawskiego do jej odbudowy po I wojnie światowej………11
3. Polska administracja powojenna………16
4. Powiat jako jednostka podziału terytorialnego w Polski w czasach obecnych………21

Rozdział II
Tworzenie powiatów w Polsce
1. Pojęcie podziału terytorialnego………25
2. Przyczyny wyodrębniania powiatów w Polsce………27
3. Kryteria tworzenia i typy powiatów………29

Rozdział III
Charakter zadań pełnionych przez samorząd powiatowy
1. Publiczny charakter zadań powiatu………36
2. Zakres zadań samorządu powiatowego………37
3. Zadania własne, zlecone i inne………38
4. Źródła dochodów Powiatu………42

Rozdział IV
Organizacja powiatu
1. Organy powiatu………46
2. Zadania i kompetencje rady powiatu………56
3. Zadania i kompetencje organów wykonawczych………61

Zakończenie………69
Spis literatury………71

Do wykorzystania przekrojowo i podgladowo zgodnie z prawem, fragmentarycznie lub do przerobienia, znajduje się w centralnej ewidencji prac PW
image_pdf