Ustrój i zadania powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego

Praca licencjacka z 2002 roku. Liczy 64 strony.

Wstęp
Rozdział 1. Podstawowe wyznaczniki powiatu jako terytorialnej wspólnoty samorządowej
1.1. Osobowość cywilnoprawna.
1.2. Osobowość publicznoprawna.
1.3. Samodzielność i ochrona sądowa.
Rozdział 2. Ustrój samorządu powiatu.
2.1. Konstytucyjne i ustawowe podstawy ustroju samorządu powiatu.
2. 2. Statut powiatu.
2.3. Regulamin powiatu.
Rozdział 3. Zadania i kompetencje powiatu.
3.1. Zadania własne.
3.2. Zadania z zakresu administracji rządowej.
3.3. Zadania przejęte w drodze porozumienia z wojewodą.
3.4. Zadania przejęte w drodze porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Rozdział 4. Nadzór nad samorządem powiatu.
4.1. Zakres przedmiotowy nadzoru.
4.2. Organy nadzorcze.
4.3. Środki nadzorcze.
Zakończenie
Bibliografia

image_pdf