Ustanowienie fundacji

magisterska, Katolicki Uniwersytet Lubelski

SPIS TREŚCI

Uwagi wprowadzające

Rozdział I
Fundacje
1.1. Rozwój instytucji fundacji na przestrzeni wieków
1.2. Pojęcie fundacji
1.3. Rodzaje fundacji

Rozdział II
Motywy i cele powołania fundacji

Rozdział III
Założyciele fundacji
3.1. Osoby fizyczne
3.2. Osoby prawne
3.3. Skarb Państwa
3.4.Ustanowienie fundacji przez pełnomocnika
i przedstawiciela ustawowego

Rozdział IV
Tryb powstania fundacji
4.1. Podstawa prawna działalności
4.2.Akt fundacyjny
4.3.Sądowa rejestracja
4.4.Statut fundacji

Rozdział V
Sposoby ustanawiania fundacji
5.1. Powołanie fundacji poprzez oświadczenie woli inter vivos
5.2.Utworzenie fundacji w wyniku oświadczenia woli mortis causa
5.3.Ustanowienie fundacji przez zagraniczne podmioty prawne
5.4. Utworzenie w Polsce przedstawicielstwa przez fundację zagraniczną

Rozdział VI
Funkcjonowanie fundacji w obowiązującym systemie prawnym
6.1. Działalność fundacji
6.2. Sprawowanie kontroli nad fundacjami
6.3. Majątek fundacji
6.4.Obowiązki organów fundacyjnych
6.5. Opodatkowanie fundacji

Rozdział VII
7.1. Wzór statutu
7.2., 7.3. Akt notarialny ustanawiający fundację
7.4. Postanowienie o wpisie fundacji do rejestru – wzór

Podsumowanie
Wykaz ważniejszych skrótów
Akty prawne
Orzecznictwo
Bibliografia

image_pdf