Umowy bankowe

Praca magisterska 97 stron
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości

Wstęp

Rozdział I. Działalność banków, a swoboda zawierania umów
1.1. Pojęcie i rola banków
1.2. Ewolucja bankowości i systemu bankowego w Polsce
1.3. Podstawy prawne
1.4. Nadzór bankowy
1.5. Rodzaje banków w Polsce

Rozdział II. Umowa bankowa – istota i zakres treści umowy
2.1. Definicja umowy bankowej i kredytowej
2.2. Forma umowy
2.3. Zawarcie i wykonanie umowy o kredyt
2.4. Wypowiedzenie umowy przez bank
2.5. Przywileje i obciążenia stron umowy

Rozdział III. Prawa i obowiązki stron umów bankowych
3.1. Prawa kredytobiorcy
3.2. Podstawowe obowiązki kredytobiorcy
3.3. Uprawnienia banku
3.3.1. Prawo do zwrotu od kredytobiorcy wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami i prowizją w umownych terminach spłaty
3.3.2. Możliwość żądania od kredytobiorcy informacji i dokumentów potrzebnych do oszacowania jego zdolności kredytowej
3.3.3. Możliwość wypowiedzenia umowy kredytowej w całości lub części
3.3.4. Prawo do kontroli zasad wykorzystania i spłaty kredytu
3.3.5. Prawo do wymiany między bankami informacji o wierzytelnościach, obrotach i stanach rachunków bankowych w zakresie, w którym jest to niezbędne do udzielenia kredytu

Rozdział IV. Zabezpieczenia umów bankowych
4.1 Poręczenie jako jeden ze sposobów zabezpieczenia umów bankowych
4.2 Gwarancja banku
4.3 Ubezpieczenie kredytu
4.4 Hipoteka
4.5 Przywłaszczenie
4.6 Zabezpieczenie rejestrowe – zastaw
4.7 Prawne formy zabezpieczenia kredytu

Rozdział V. Rola banków
5.1 Nadzór bankowy
5.2 Rola Narodowego Banku Polskiego

Podsumowanie i wnioski końcowe
Bibliografia

image_pdf