Tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Praca licencjacka obroniona w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie. Ma 59 stron.

WSTĘP

ROZDZIAŁ I ZAGADNIENIA OGÓLNE
1.1 Ogólna charakterystyka spółki z o.o.
1.2 Przyczyny założenia spółki z o.o.
1.3 Ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe dla utworzenia spółki z o.o.
1.3.1 Ograniczenia podmiotowe
1.3.2 Ograniczenia przedmiotowe
1.4 Przegląd czynności procesu tworzenia spółki z o.o.
1.5 Źródła regulacji prawnej

ROZDZIAŁ II ETAPY TWORZENIA SPÓŁKI Z O.O.
2.1 Charakterystyka prawna procesu zakładania spółki z o.o.
2.2 Czynności przygotowawcze
2.3 Spółka z o.o. w organizacji
2.4 Odpowiedzialność spółki za czynności prawne podjęte przed jej rejestracją
2.5 Problematyka niedojścia spółki z o.o. do skutku

ROZDZIAŁ III CZYNNOŚCI WYMAGANE DO POWSTANIA SPÓŁKI Z O.O.
3.1 Zawarcie umowy spółki z o.o.
3.1.1 Charakterystyka prawna umowy spółki z o.o.
3.1.2 Forma umowy spółki z o.o.
3.1.3 Treść umowy spółki z o.o.
3.1.3.1 Klasyfikacja postanowień umowy spółki z o.o.
3.1.3.2 Postanowienia obligatoryjne i fakultatywne
3.2 Wniesienie kapitału zakładowego 3.2.1 Charakterystyka i funkcje kapitału zakładowego
3.2.2 Wniesienie wkładów pieniężnych i niepieniężnych
3.2.3 Odpowiedzialność za niewniesienie lub/i nienależyte wniesienie wkładów
3.3 Ustanowienie organów spółki z o.o.
3.3.1 Charakterystyka prawna organów spółki
3.3.2 Zakazy powoływania pewnych osób do organów spółki z o.o.
3.3.3 Powołanie zarządu
3.3.4 Ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej
3.4 Zarejestrowanie spółki z o.o.
3.4.1 Charakterystyka prawna rejestru przedsiębiorstw
3.4.2 Wszczęcie i przebieg postępowania rejestrowego
3.4.3 Wpis do rejestru przedsiębiorstw
3.4.4 Skutki prawne wadliwego wpisu do rejestru przedsiębiorców

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

image_pdf