Tworzenie kultury bezpieczeństwa pracy

66 stron, 34 pozycje w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania bhp w przedsiębiorstwie    3
1.1. Istota kultury bezpieczeństwa i systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy    3
1.2. Ocena poziomu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie    11
1.3. Rola środków ochrony indywidualnej w zakładowym systemie zarządzania BHP    15
1.4. Zastosowanie ergonomii w przedsiębiorstwie przesłanki systemowe    18

Rozdział II.  Determinanty systemu ochrony pracy    26
2.1. Struktura systemu ochrony pracy i związane z nim zadania nauki w uregulowaniach prawnych    26
2.2. Bhp w przedsiębiorstwie – model analizy kosztów i korzyści    30
2.3. Indywidualne uwarunkowania bezpiecznych zachowań pracowników    34
2.4. Wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i ocena skuteczności systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy    40

Rozdział III. Wyniki i analiza badań własnych    44
3.1. Metodologia badań własnych    44
3.1.1. Cel, problem oraz hipotezy badawcze    44
3.1.2. Techniki stosowane w badaniach    45
3.2. Charakterystyka osób badanych    49
3.3. Wyniki badań i interpretacja wyników    52

Zakończenie    60
Bibliografia    61
Spis tabel i wykresów    64
Ankieta    65

image_pdf