Transport drogowy materiałów niebezpiecznych w cysternach

60 stron, praca z 2014 roku

SPIS TREŚCI:

CEL PRACY 3

1. Wprowadzenie  4

2. CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH 7

3. AKTY PRAWNE, OBOWIĄZUJĄCE PRZY PRZEWOZIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH 9
3.1   Uwarunkowania prawne bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych 11
3.2   Umowa ADR 12
3.3   Rozporządzenie CLP 15
3.4   Przewóz towarów niebezpiecznych wg Konwencji CMR 17
3.5   Nowelizacje umowy europejskiej, dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach 19

4. OBOWIĄZKI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH PRZEWÓZ 22
4.1   Nadawca 22
4.2   Przewoźnik – kierowca  22
4.3   Odbiorca 23
4.4   Napełniający 23
4.5   Operator kontenera-cysterny / cysterny przenośnej 23
4.6   Rozładowca – nowy uczestnik przewozu, wprowadzony przez nowelizację ADR 2011 24
4.7   Szkolenie ogólne kierowców, wymagane dokumenty 25
4.8   Doradca ADR 25
4.9   Kontrola administracyjna  26

5. PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W CYSTERNACH…  27
5.1   Przewóz w cysternach 28
5.2   Oznakowanie pojazdów 29
5.3   Zasady załadunku, transportu i rozładunku paliw płynnych  35
5.4   Dokumenty, wymagane przy transporcie według umowy ADR  37

6. JAK W PRAKTYCE DOBRAĆ CYSTERNĘ DO PRZEWOZU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH  38
6.1   Wymagania dla cystern 41
6.2   Wymagania stateczności cystern 43
6.3   Cysterny – budowa i konstrukcja 44

7. IDENTYFIKACJA PRZYCZYN POWSTAWANIA ZAGROŻEŃ W TRANSPORCIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH 51

8. PODSUMOWANIE 55

Załączniki 57
Wykaz literatury 59
Spis rysunków
Spis tabel

Wstęp

W publicznym transporcie drogowym dopuszczonych jest do przewozu ponad 3000  towarów niebezpiecznych (zwanych ADR), przy zachowaniu określonych prawem warunków. Celem pracy jest przedstawienie drogowej procedury przewozowej ładunków niebezpiecznych, objętej umową ADR. Zinterpretowano też wymagania norm prawnych w postaci rozporządzenia CLP oraz konwencji CMR i porównano ich wymagania z umową ADR.

Praca ma na celu zapoznanie uczestników łańcucha transportowego z aktualnymi przepisami prawnymi, a także z dobrymi praktykami w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Pokrótce przedstawiono rzeczywiste zagrożenia, stwarzane przez m.in. substancje niebezpieczne oraz działania zapobiegawcze. Omówiono wspólne standardy działań dla licznych instytucji, współodpowiedzialnych za zagadnienia bezpieczeństwa transportu drogowego, administracji publicznej, ITD, Policji oraz dla grona doradców ds. bezpieczeństwa w transporcie. Opracowanie jest kierowane do kierowców w zakresie ADR, przedstawicieli firm produkujących i magazynujących towary niebezpieczne, pracowników firm transportowych i spedycyjnych.

W dniu 1 stycznia 2013 roku weszła w życie kolejna seria zmian do przepisów technicznych Umowy europejskiej, dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego   towarów niebezpiecznych (ADR). Niniejsze opracowanie przedstawia też najistotniejsze zmiany do Umowy ADR w ostatnich latach, w szczególności zmiany, dotyczące transportu materiałów w cysternach. Obszarem przeznaczenia pracy są wszyscy uczestnicy transportu drogowego od personelu zarządzającego i kierowników firm transportowych i spedycyjnych aż po kierowców cystern. Z racji tego, że główny wolumen operacji transportowych materiałów niebezpiecznych opiera się na przewozach w cysternach (drogowych), przedstawiono praktykę przewozu w cysternach, włącznie z ich konstrukcją. Materiał ma też na celu przybliżenie funkcjonowania przewoźników, w nowych warunkach funkcjonowania w Unii Europejskiej, podczas realizacji wszystkich elementów łańcucha dostaw.

image_pdf