Transformacja polskiego systemu bankowego – wybrane aspekty

Licencjacka. Wyższa Szkoła Kupiecka z siedzibą w Łodzi.

Wstęp 3
1. Charakterystyka rozwoju polskiego systemu bankowego 5
1.1.Polski system bankowy – rys historyczny 5
1.2. Polski system bankowy u progu transformacji systemowej – problem wyboru kierunku zmian 8
2.Realizacja zmian w polskim systemie bankowym 13
2.1. Reforma systemu bankowego w latach 1988-1989.Nowa rola banku centralnego w systemie polskich banków-instrumenty polityki pieniężnej po roku 1989 13
2.2. Restrukturyzacja, prywatyzacja i konsolidacja polskiego sektora bankowego 29
2.3. Bank komercyjny, podstawowym elementem systemu bankowego 40
2.3.1. Rodzaje banków działających w Polsce 43
2.3.2. Zakres i rodzaje działalności prowadzonej przez banki komercyjne 47
3. Analiza sytuacji finansowej banków w Polsce 51
3.1. Ogólna charakterystyka zmian ilościowo-strukturalnych w sektorze bankowy 51
3.2. Zmiany wartości i struktury sumy bilansowej sektora bankowego 54
3.3. Dynamika zmian funduszt własnych w wybranych grupach banków 57
3.4. Zmiany w zakresie podstawowych wskaźników bilansowych 60
Zakończenie 65
Bibliografia 69
Spis rysunków 70
Spis tabel 71

image_pdf