Sytuacja prawna pracownika chorego

praca magisterska z prawa pracy, 63 pozycje w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I. Zakaz wypowiadania umowy o pracę 4
1.1. Stosunek pracy i forma zatrudnienia 4
1.2. Umowa o pracę 7
1.2. Ochrona stosunku pracy 11
1.2.1. Ochrona w trakcie urlopu i innej nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy 11
1.2.2. Ochrona kobiet w ciąży 12
1.2.3. Ochrona przedemerytalna 15

Rozdział II. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 16
2.1. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę 17
2.1.1. Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika 17
2.1.2. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niezawinionych przez pracownika 22
2.2. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika 25

Rozdział III. Świadczenia należne pracownikowi od pracodawcy 29
3.1. Istota wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z praca 29
3.2. Wynagrodzenie gwarancyjne 37
3.3. Wynagrodzenie socjalne 38
3.4. Inne świadczenia związane z pracą 40
3.4.1. Odprawa rentowa lub emerytalna 40
3.4.2. Odprawa pośmiertna 41
3.5. Urlopy pracownicze – wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop 42

Rozdział IV. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego 45
4.1. Zasiłek chorobowy 45
4.1.1. Prawo do zasiłku chorobowego 45
4.1.2. Wysokość i czasookres prawa do zasiłku chorobowego 47
4.2. Świadczenia rehabilitacyjne 51
4.2.1. Ustalenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego 51
4.2.2. Wysokość i okres pobierania świadczenia 53

Zakończenie 56
Bibliografia 58
Spis rysunków 63

image_pdf