System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 w spółce handlowej – etap planowania

142 strony, mnóstwo tabel, wykresów, rysunków

I.    Wstęp i cele pracy.

II.    Wprowadzenie.

2.1.    Wybrane zagadnienia i pojęcia.
2.2.    Modele środowiskowe.
2.3.    Czysta produkcja i rozwój zrównoważony.

III.    Historia Systemów Zarządzania Środowiskiem.

IV.    Główne elementy formalnych SZŚ wg normy ISO 14001.

V.    System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001.

5.1.    Norma ISO 14001.
5.2.    Budowa normy ISO 14001.
5.3.    Nowelizacje norm ISO 14001 i ISO 14004.
5.4.    Elementy wdrożeniowe i sprawdzające SZŚ wg ISO 14001.
5.4.1.    Odpowiedzialność i uprawnienia.
5.4.2.    Szkolenia.
5.4.3.    Komunikacja.
5.4.4.    Dokumentacja.
5.4.5.    Sterowanie operacyjne.
5.4.6.    Gotowość i reagowanie na awarie.
5.4.7.    Monitorowanie i pomiary.
5.4.8.    Ocena zgodności.
5.4.9.    Niezgodność, działania korygujące i zapobiegawcze.
5.4.10.    Nadzór nad zapisami.
5.4.11.    Audit wewnętrzny.
5.4.12.    Przegląd zarządzania
5.5.    Certyfikacje Systemów Zarządzania Środowiskiem.

VI.    Inne normy serii ISO 14000.

6.1.    Początki organizacji ISO.
6.2.    Seria norm ISO 14000.

VII.    Ekoetykietowanie.

VIII.    Przegląd wstępny.

8.1.    Historia Spółki.
8.2.    Systemy Zarządzania.
8.3.    Podstawowe obowiązki Pracowników.
8.4.    Przegląd surowców i materiałów.
8.5.    Przegląd wstępny odpadów.
8.6.    Zaopatrzenie w media i inne.
8.6.1.    Ujęcie wody.
8.6.2.    Ścieki sanitarne
8.6.3.    Zaopatrzenie w energię elektryczną.
8.6.4.    Kanalizacja deszczowa.
8.6.5.    Ogrzewanie.
8.6.6.    Układ komunikacyjny.

IX.    Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania Spółki.

9.1.    Zanieczyszczenie powietrza.
9.2.    Klimat akustyczny.
9.3.    Wody powierzchniowe.
9.4.    Zieleń.
9.5.    Zużycie wody.
9.6.    Ścieki sanitarno-gospodarcze.
9.6.1.    Skład ścieków.

X.    Analiza opłat za media dla Spółki.

10.1.    Energia elektryczna.
10.2.    Gaz ziemny.
10.3.    Paliwa płynne.
10.4.    Woda.
10.5.    Sumaryczna wartość kosztów za media i inne.
10.6.    Analiza kosztów Spółki.

XI.    Emisja zanieczyszczeń istniejącej kotłowni gazowej.

XII.    Polityka Środowiskowa.

XIII.    EKO-BILANS.

XIV.    Cykl handlowy.

XV.    Aspekty środowiskowe.

XVI.    Rejestr wymagań prawnych.

XVII.    Cele i zadania.

XVIII.    Analiza wykonalności systemu kolektorów słonecznych.

18.1.    Opracowanie analizy wykonalności systemu kolektorów słonecznych.
18.2.    Opis techniczny.
18.2.1.    Instalacja centralnego ogrzewania C.O.
18.2.2.    Charakterystyka obiektu kotłowni.
18.2.3.    Zakres pracy kotłowni.
18.2.4.    Dobór systemu kolektorów.
a)    Charakterystyki materiałów i urządzeń.
18.2.5.    Opis instalacji kolektorów słonecznych.
18.3.    Schemat instalacji.

XIX.    Analiza wykonalności systemu „Biura bez papieru”.

19.1.    Opracowanie analizy wykonalności systemu „Biura bez papieru”.
a)    Opis.
b)    Podstawa opracowania.
c)    Zasada systemu.

XX.    Opracowanie analizy wykonalności instalacji do odzysku wody deszczowej.

20.1.    Analiza wykonalności systemu do odzysku wody deszczowej.
20.2.    Opis techniczny.
20.2.1.    Zakres opracowania.
20.2.2.    Podstawa opracowania.
20.2.3.    Charakterystyka obiektu i opisu stanu istniejących instalacji.
20.2.4.    Opis instalacji projektowanych.
20.2.5.    Instalacja zimnej wody z odzysku wody deszczowej.
20.2.6.    Instalacja kanalizacji.
20.2.7.    Wykonanie i montaż.
20.3.    Schemat instalacji.

XXI.    Analiza ekonomiczna.

21.1.    Analiza ekonomiczna instalacji systemu kolektorów słonecznych.
21.2.    Analiza ekonomiczna systemu „Biura bez papieru”.
21.3.    Analiza ekonomiczna instalacji do odzysku wody deszczowej.

XXII.    Procedury – przykłady.

XXIII.    Streszczenie.

XXIV.    Bibliografia.

XXV.    Załączniki.

image_pdf