System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej

Ilość stron: 63. Rozmiar czcionki: 12. Praca napisana w 2012 roku.

Wstęp
Rozdział I. Istota systemu wyborczego.5
1.1. Rola wyborów w  państwie demokratycznym.. 5
1.2. Pojęcie prawa wyborczego i jego źródła. 7
1.3. Funkcje i rodzaje wyborów.. 10
Rozdział II. Konstytucyjne zasady prawa wyborczego. 14
2.1.  Zasada powszechności 15
2.2.  Zasada równości 18
2.3.  Zasada bezpośredniości 21
2.4.  Zasada tajności (głosowania) 23
2.5. Zasada wyborów proporcjonalnych. 25
2.6. Zasada wyborów większościowych. 29
Rozdział III. Sposób przeprowadzania wyborów w Rzeczpospolitej Polskiej 33
3.1. Organizacja i przebieg wyborów.. 33
3.1.1. Zarządzanie i termin wyborów.. 34
3.1.2. Podział na okręgi i obwody wyborcze. 35
3.1.3. Organy przeprowadzające wybory. 36
3.1.4. Spisy wyborców.. 38
3.1.5. Zgłoszenie kandydatów/list i rejestracja kandydatów/list 39
3.1.6. Głosowanie. 40
3.1.7. Ustalenie wyników głosowania. 40
3.1.8. Zweryfikowanie ważności wyborów.. 41
3.2. Kampania wyborcza jako istotny element wyborów.. 42
Rozdział IV. Ocena aktywności wyborczej wśród Polaków.. 47
4.1. Analiza frekwencji wyborczej – badanie, przedstawienie wyników.. 47
4.2. Wnioski i próba oceny frekwencji wyborczej Polaków.. 52
Zakończenie. 59
Bibliografia. 61
Akty prawne. 63
Spis rysunków.. 63
Spis tabel 63

Wstęp

Rzeczpospolita Polska jest  państwem demokratycznym, w którym głośno mówi się o potrzebie budowania społeczeństwa obywatelskiego. W społeczeństwie takim pożądana jest wszelka aktywność, zaś niemoc i stagnacja obywateli zawsze są dla państwa demokratycznego czymś niewskazanym. Samo pojęcie demokracja oznacza władzą ludu, społeczeństwa. Jest to ustrój, w którym uznaje się wolę większości obywateli i przyznaje się wszystkim obywatelom swobody i prawa polityczne, dlatego też  wielce istotne jest, by uczestniczyć w życiu publicznym. Jedną  z możliwych form takiej działalności jest udział w wyborach.

Wybory czyli elekcja to podstawowy mechanizm demokracji, gdzie obywatele wybierają spośród zgłoszonych kandydatów swoich przedstawicieli do organów władzy.

Zasady i sposób przeprowadzania elekcji oraz  wszystkie inne  kwestie związane z wyborami określa prawo wyborcze. Do zasadniczych źródeł prawa wyborczego zaliczamy Konstytucję zawierającą najważniejsze zasady wyborcze oraz kodeks wyborczy rozwijający te zasady w odniesieniu do poszczególnych elekcji. W miejscu tym wymienić również należy akty rangi podstawowej, a mianowicie rozporządzenia.

W ostatnich latach gwałtowanie spadło zaufanie obywateli do polityków, polityki i instytucji demokratycznych.  Można także zaobserwować zmniejszenie uczestnictwa społeczeństwa polskiego  w wyborach.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie systemu wyborczego w Polsce próba wyjaśnienia dlaczego w Polsce jest tak niska frekwencja wyborcza oraz wskazanie przyczyn tego zjawiska. Punktem wyjścia do rozważań jest zdefiniowanie pojęcia prawa wyborczego  i jego  konstytucyjnych zasad.

Praca ta składa się z czterech rozdziałów. Jako narzędzia badawcze zostały wykorzystane analiza literaturowa i badawcza oraz obserwacja i ankieta.

Rozdział pierwszy zawiera zagadnienia ogólne. Przedstawiono w nim podstawowe pojęcie prawa wyborczego, ukazano funkcje i rodzaje wyborów, a także omówiono rolę wyborów w państwie demokratycznym.

Rozdział drugi poświęcony został charakterystyce konstytucyjnych zasad prawa wyborczego.

Rozdział trzeci prezentuje sposób przeprowadzania wyborów  w Rzeczypospolitej Polskiej. W  części tej dokonano również charakterystyki kampanii wyborczej i przedstawiono jej znaczenie w wyborach.

Rozdział czwarty obrazuje analizę  frekwencji wyborczej.  Poprzez przeprowadzenie badania ankietowego wśród znajomych chciałem poznać opinie Polaków na temat aktywności wyborczej. W analizie frekwencji wyborczej Polaków posłużę się również badaniami przeprowadzonymi poprzez Instytut Spraw Publicznych oraz Centrum Badania Opinii Społecznej. Badania prowadzone przez te organizacje na dużej grupie ankietowanych Polaków są nieocenione w analizowaniu badanego problemu.

W pracy wykorzystano literaturę z zakresu prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, prawa wyborczego, marketingu politycznego oraz Internet.

image_pdf