System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie systemu wyborczego w Polsce próba wyjaśnienia dlaczego w Polsce jest tak niska frekwencja wyborcza oraz wskazanie przyczyn tego zjawiska. Punktem wyjścia do rozważań jest zdefiniowanie pojęcia prawa wyborczego  i jego  konstytucyjnych zasad. Praca ta składa się z czterech rozdziałów. Jako narzędzia badawcze zostały wykorzystane analiza literaturowa i badawcza oraz obserwacja i ankieta.

Spis  treści

Rozdział I.Istota systemu wyborczego 5

1.1. Rola wyborów w  państwie demokratycznym 5

1.2. Pojęcie prawa wyborczego i jego źródła 7

1.3. Funkcje i rodzaje wyborów 10

Rozdział II. Konstytucyjne zasady prawa wyborczego 14

2.1.  Zasada powszechności 15

2.2.  Zasada równości 18

2.3.  Zasada bezpośredniości 21

2.4.  Zasada tajności (głosowania) 23

2.5. Zasada wyborów proporcjonalnych 25

2.6. Zasada wyborów większościowych 29

Rozdział III. Sposób przeprowadzania wyborów w Rzeczpospolitej Polskiej 33

3.1. Organizacja i przebieg wyborów 33

3.1.1. Zarządzanie i termin wyborów 34

3.1.2. Podział na okręgi i obwody wyborcze 35

3.1.3. Organy przeprowadzające wybory 36

3.1.4. Spisy wyborców 38

3.1.5. Zgłoszenie kandydatów/list i rejestracja kandydatów/list 39

3.1.6. Głosowanie 40

3.1.7. Ustalenie wyników głosowania 40

3.1.8. Zweryfikowanie ważności wyborów 41

3.2. Kampania wyborcza jako istotny element wyborów 42

Rozdział IV. Ocena aktywności wyborczej wśród Polaków 47

4.1. Analiza frekwencji wyborczej – badanie, przedstawienie wyników 47

4.2. Wnioski i próba oceny frekwencji wyborczej Polaków 52

Zakończenie 59

Bibliografia 61

Akty prawne 63

Spis rysunków 63

Spis tabel 63

Rzeczpospolita Polska jest państwem demokratycznym, w którym głośno mówi się o potrzebie budowania społeczeństwa obywatelskiego. W społeczeństwie takim pożądana jest wszelka aktywność, zaś niemoc i stagnacja obywateli zawsze są dla państwa demokratycznego czymś niewskazanym. Samo pojęcie demokracja oznacza władzą ludu, społeczeństwa. Jest to ustrój, w którym uznaje się wolę większości obywateli i przyznaje się wszystkim obywatelom swobody i prawa polityczne, dlatego też wielce istotne jest, by uczestniczyć w życiu publicznym. Jedną z możliwych form takiej działalności jest udział w wyborach.

Wybory czyli elekcja to podstawowy mechanizm demokracji, gdzie obywatele wybierają spośród zgłoszonych kandydatów swoich przedstawicieli do organów władzy.

Zasady i sposób przeprowadzania elekcji oraz wszystkie inne kwestie związane z wyborami określa prawo wyborcze. Do zasadniczych źródeł prawa wyborczego zaliczamy Konstytucję zawierającą najważniejsze zasady wyborcze oraz kodeks wyborczy rozwijający te zasady w odniesieniu do poszczególnych elekcji. W miejscu tym wymienić również należy akty rangi podstawowej, a mianowicie rozporządzenia. W ostatnich latach gwałtowanie spadło zaufanie obywateli do polityków, polityki i instytucji demokratycznych. Można także zaobserwować zmniejszenie uczestnictwa społeczeństwa polskiego w wyborach.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie systemu wyborczego w Polsce próba wyjaśnienia dlaczego w Polsce jest tak niska frekwencja wyborcza oraz wskazanie przyczyn tego zjawiska. Punktem wyjścia do rozważań jest zdefiniowanie pojęcia prawa wyborczego i jego konstytucyjnych zasad.

Praca ta składa się z czterech rozdziałów. Jako narzędzia badawcze zostały wykorzystane analiza literaturowa i badawcza oraz obserwacja i ankieta.

image_pdf