System oceniania okresowego pracowników

80 stron, 13 tabel, 16 wykresów, kwestionariusz ankiety.

Wstęp 2

Rozdział 1. Systemy oceniania okresowego pracownika 4
1.1. Cele, formy i wymagania systemu oceniania okresowego 4
1.2. Uwarunkowania sytemu ocen okresowych pracownika 15
1.3. Metody i techniki oceny pracowników 19

Rozdział 2. Motywacyjne aspekty oceniania pracownika – założenia metodologiczne 26
2.1. Przedmiot i cel badań 26
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 28
2.3. Metody i technika badań 34
2.4. Teren i organizacja badań 41
2.5. Charakterystyka próby badawczej 44

Rozdział 3. Doskonalenie zarządzania firmą w oparciu o skuteczne systemy oceniania i motywowania pracowników 48
3.1. Prezentacja i omówienie wyników badań 48
3.2. Podsumowanie i wnioski 64

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel 73
Spis wykresów 74
Spis rysunków 75
Aneks 76

image_pdf
Kategorie ZZL