System analizy finansowej w działalności przedsiębiorstwa leasingowego

90 stron, 36 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział. 1. Przedmiot, zadania, metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie gospodarki rynkowej.
1.1. Rola analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach wolnego rynku
1.2. Przedmiot i zakres analizy finansowej przedsiębiorstwa
1.3. Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa
1.3.1. Analiza bilansu
1.3.2. Analiza rachunku zysków i strat
1.3.3. Analiza cashflow
1.4. Istota standingu finansowego przedsiębiorstwa

Rozdział. 2. Metodyka analizy finansowej przedsiębiorstwa
2.1. Metody analizy finansowej
2.2. Wstępna analiza aktywów i pasywów bilansu
2.3. Wstępna analiza rachunku zysków i strat
2.4. Elementy analizy wskaźnikowej
2.4.1. Wskaźniki płynności finansowej
2.4.2. Wskaźniki rentowności
2.4.3. Wskaźniki obrotowości
2.4.4. Wskaźniki zadłużenia

Rozdział. 3. Kierunki i sposoby analizy wyników finansowych przedsiębiorstwa
3.1. Przyczynowa ocena wyniku finansowego
3.2. Wykorzystanie układów nierówności w ocenie wyniku finansowego przedsiębiorstwa
3.3. Ocena wskaźników ekonomicznych na podstawie wzorcowych układów nierówności
3.4. Model Du’Ponta jako odzwierciedlenie rentowności kapitału własnego
3.5. Analiza piramidalna rentowności przedsiębiorstwa

Rozdział 4. Ocena przedsiębiorstwa przy użyciu wybranych metod analizy finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa leasingowego X
4.1. Analiza kosztów i przychodów przedsiębiorstwa
4.2. Wstępna ocena sprawozdawczości finansowej
4.3. Wskaźnikowa ocena działalności przedsiębiorstwa
4.4. Analiza wyniku finansowego.

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

image_pdf