Style uczenia się studentów i studentek studiów niestacjonarnych

praca razem z załącznikami ma 105 stron i 53 pozycje w bibliografii

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. CAŁOŻYCIOWE UCZENIE SIĘ JAKO WYMÓG WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA 5
1.1. Współczesne wyzwania cywilizacyjne 5
1.2. Istota nauczania i uczenia się 10
1.3. Współczesne koncepcje uczenia się 13
1.4. Ustawiczne kształcenie dorosłych w Polsce 19

ROZDZIAŁ II. STYLE I METODY UCZENIA SIĘ LUDZI DOROSŁYCH 32
2.1. Metody uczenia się 32
2.2. Style i strategie uczenia się 42
2.3. Badania w zakresie uczenia się 46
2.4. Specyfika kształcenia i uczenia się dorosłych 51
2.4.1. Ekstensywność i intensywność w kształceniu dorosłych 51
2.4.2. System kształcenia dorosłych 53
2.4.3. Zasady i funkcje kształcenia dorosłych 55

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 59
3.1. Przedmiot i cel badań 59
3.2. Problemy badawcze 60
3.3. Metody i techniki badań 65
3.4. Przebieg i organizacja badań 70
3.5. Charakterystyka próby badawczej 72

ROZDZIAŁ IV. STYLE UCZENIA SIĘ STUDENTEK I STUDENTÓW W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 75
4.1. Analiza wyników badań 75
4.2. Wnioski 92

ZAKOŃCZENIE 93

BIBLIOGRAFIA 95

SPIS RYSUNKÓW 98

ANEKS. KWESTIONARIUSZ ANKIETY 99

image_pdf