Struktura i wielkość bezrobocia w lubelskim na tle ogólnego bezrobocia w Polsce

97 stron, 45 pozycji w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział 1. Bezrobocie jako zjawisko społeczno – ekonomiczne 6
1.1. Pojęcie bezrobocia 6
1.2. Przyczyny powstawania bezrobocia 13
1.3. Rodzaje i formy bezrobocia 15
1.4. Społeczne skutki bezrobocia oraz jego ekonomiczne konsekwencje 18
1.5. Zdrowotne i psychospołeczne aspekty bezrobocia 22
1.6. Metody walki z bezrobociem i narzędzia jego ograniczania 25

Rozdział 2. Charakterystyka bezrobocia w Polsce 31
2.1. Charakterystyka demograficzna Polski 31
2.2. Rozmiary i struktura bezrobocia 33
2.3. Charakterystyka struktury bezrobocia 37
2.3.1. Bezrobotni według wieku 37
2.3.2. Bezrobotni według posiadanego wykształcenia 38
2.3.3. Bezrobotni według płci 40
2.3.4. Bezrobotni według miejsca zamieszkania 42
2.4. Metody walki z bezrobociem w Polsce i ich efekty 43

Rozdział 3. Charakterystyka bezrobocia w województwach lubelskim i mazowieckim 47
3.1. Charakterystyka rynku pracy w lubelskim 47
3.2. Rozmiary i struktura bezrobocia 50
3.3. Struktury demograficzne bezrobotnych 54
3.3.1. Bezrobotni według wieku 54
3.3.2. Bezrobotni według płci 55
3.3.3. Bezrobotni według miejsca zamieszkania 56
3.4. Wykształcenie a bezrobocie 59
3.5. Metody walki z bezrobociem w województwie lubelskim i ich efekty 61

Rozdział 4. Bezrobocie w województwie lubelskim a bezrobocie w Polsce – porównanie 64
4.1.Rozmiary i struktura bezrobocia 64
4.2. Struktury demograficzne bezrobotnych 68
4.2.1. Bezrobotni według wieku 68
4.2.2. Bezrobotni według płci 74
4.2.3. Bezrobotni według miejsca zamieszkania 80
4.3. Wykształcenie a bezrobocie 82
4.4. Metody walki z bezrobociem w województwie lubelskim i ich efekty 84

Zakończenie 89
Bibliografia 92
Spis tabel 95
Spis wykresów 96
Spis rysunków 97

image_pdf