Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie na przykładzie Amica Wronki S.A.

praca magisterska o objętości 97 stron

WSTĘP

ROZDZIAŁ PIERWSZY
POJĘCIE KAPITAŁU W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO CHARAKTERYSTYKA.

1.1. Ogólna charakterystyka kapitału własnego i obcego
1.2. Analiza kosztu kapitału
1.3. Koszt kapitału obcego
1.4. Koszt kapitału własnego
1.5. Koszt kapitału akcyjnego zwykłego
1.6. Koszt kapitału akcyjnego uprzywilejowanego
1.7. Koszt zysków nie podzielonych
1.8. Koszt nowo emitowanych akcji zwykłych lub kapitału akcyjnego zewnętrznego..
1.9. Średni ważony koszt kapitału, WACC (Weighted Average Cost of Capital)
1.10. Krańcowy koszt kapitału, MCC (Marginal Cost of Capital)

ROZDZIAŁ DRUGI
KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY KAPITAŁU – RYZYKO I MECHANIZM DŹWIGNI

2.1. Pojęcie struktury kapitału
2.2. Problem ryzyka w przedsiębiorstwie
2.3. Ryzyko finansowe a efekt dźwigni finansowej
2.4. Analiza relacji EBIT – EPS

ROZDZIAŁ TRZECI
TEORIE STRUKTURY KAPITAŁU I OCENA ICH WPŁYWU NA WARTOŚĆ FIRMY

3.1. Kierunki badań w teorii struktury kapitału…
3.2. Teoria zysku netto

3.3. Teoria zysku operacyjnego netto…
3.4. Teoria tradycyjna
3.5. Model MM – teoria Modiglianiego i Millera
3.6. Dodatkowe aspekty przy podejmowaniu decyzji o strukturze kapitału
3.7. Kształtowanie struktury kapitału w warunkach gospodarki polskiej

ROZDZIAŁ CZWARTY
CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY I KOSZTU KAPITAŁU NA PRZYKŁADZIE AMICA WRONKI S.A..

4.1. Charakterystyka działalności badanej Spółki
4.2. Sytuacja finansowa Amica Wronki S.A.
4.3. Koszt kapitału własnego Amica Wronki S.A.
4.4. Koszt kapitału obcego Spółki
4.5. Badanie struktury kapitału Spółki.

PODSUMOWANIE

LITERATURA

SPIS SCHEMATÓW

SPIS TABEL

SPIS WYKRESÓW

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

image_pdf