Status prawny wójta, burmistrza, prezydenta miasta

SPRZEDAM PRACĘ LICENCJACKĄ Z ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA TEMAT „STATUS PRAWNY WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA”

LICZBA STRON – 94, STAN PRAWNY PRACY PRZYJĘTY ZOSTAŁ NA KWIECIEŃ 2019 (WIĘC WSZYSTKO JEST AKTUALNE), PRACA OCENIONA ZOSTAŁA NA 5 – JAKO DOWÓD MOGĘ PRZESŁAĆ ZESKANOWANY WPIS W INDEKSIE I ODPIS DYPLOMU.

W PRACY JEST MNÓSTWO PRZYPISÓW Z ORZECZNICTWA I AKTÓW PRAWNYCH (GŁÓWNIE USTAW), SĄ RÓWNIEŻ PRZYPISY Z LITERATURY. POLECAM!!!!!!

Tak wygląda początek pracy:

Wstęp 2

Rozdział 1. Zagadnienia wstępne 3
§ 1. Pojęcie i ustrój samorządu terytorialnego w Polsce 3
§ 2. Konstrukcja prawna gminy 9
§ 3. Ustrój organów gminy 15

Rozdział 2. Wójt jako organ administracji publicznej. 22
§ 1. Pojęcie organu administracji publicznej 22
§ 2. Cechy Wójta jako organu administracji publicznej 26
§ 3. Wybór i odwołanie wójta 29
§ 4. Ograniczenia w zakresie możliwości wykonywania zawodów w związku ze sprawowaniem funkcji wójta 30

Samorząd terytorialny stanowi formę organizacji społeczeństwa obywatelskiego, jak i publicznej władzy lokalnej i regionalnej typu demokratycznego[1].

Przez samorząd rozumieć będziemy tylko te grupy społeczne i ich repre­zentację, które zostały powołane przez przepisy prawa w celu sprawowania funkcji administracji publicznej w formach zdecentralizowanych[2].

Samorząd terytorialny stanowi wyodrębniony w strukturze państwa, powstały z mocy prawa, związek lokalnego społeczeństwa, powoływany do samodzielnego wy­konywania administracji publicznej, wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych nań zadań[3].


[1] E. Chojna – Duch, Polskie prawo finansowe – finanse publiczne, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2004, s. 195.

[2] S. Wykrętowicz, Samorząd w Polsce, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Warszawa 2004, s. 112.

[3] E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2002, s. 312.

image_pdf