Stan ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce na tle Unii Europejskiej

magisterska, Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Wstęp
ROZDZIAŁ I. ROLA I ZNACZENIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH
1. Pojęcie ubezpieczeń gospodarczych
2. Pojęcie ubezpieczeń komunikacyjnych i kategoria pojazdu mechanicznego
3. Ubezpieczenia komunikacyjne obowiązkowe i dobrowolne
4. Historyczny rozwój ubezpieczeń komunikacyjnych – jego powiązanie z rozwojem motoryzacji
ROZDZIAŁ II. POLSKI RYNEK UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH
1. Rozwój ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce
2. Źródła prawa z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych
3. Charakterystyka usług ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce
3.1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów
3.2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym – System Zielonej Karty
ROZDZIAŁ III
RYNEK UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ
1. Podstawy prawne rynku ubezpieczeń w ramach Unii Europejskiej
2. Zarys prawa ubezpieczeń komunikacyjnych w Unii Europejskiej
3. Dostosowanie polskiego prawa ubezpieczeń komunikacyjnych do regulacji prawnych Unii Europejskiej
ROZDZIAŁ IV. STAN UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH NA PRZESTRZENI 1998-2002 NA RYNKU POLSKIM I WYBRANYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH
1. Czynniki kształtujące rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce
2. Analiza wybranych pozycji technicznych rachunków wyników grup ubezpieczeń komunikacyjnych
2.1. Zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych oraz liczba zawartych polis z tytułu tego ubezpieczenia
2.2. Składka przypisana brutto z ubezpieczeń komunikacyjnych
2.3. Odszkodowania i świadczenia
2.4. Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe
2.5. Koszty działalności ubezpieczeniowej
2.6. Wskaźnik łączny z ubezpieczeń komunikacyjnych
2.7. Wynik techniczny z ubezpieczeń komunikacyjnych
3. Ubezpieczenia komunikacyjne po III kwartale 2003 r.
4. Polski rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w porównaniu z wybranymi krajami europejskimi – na podstawie analizy wybranych pozycji technicznych rachunków wyników
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów

image_pdf