Stan ochrony środowiska naturalnego w Polsce i jego perspektywy

-praca ma 57 stron
-praca licencjacka
-obroniona w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku

WPROWADZENIE
Rozdział 1
REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA W POLSCE
1.1. Prawo ekologiczne w Polsce
1.2. Konstytucja RP w zakresie ochrony środowiska
1.3. Konwencje dotyczące ochrony przyrody
1.4. Przejęcie dorobku prawnego Unii – acquis communautaire
Rozdział 2
POLSKA- FINANSOWANIE I STAN OCHRONY ŚRODOWISKA
2.1. Finansowanie ochrony środowiska w Polsce
2.2. Stan powietrza w Polsce
2.3. Stan wód w Polsce
2.4. Odpady, a środowisko polskie
2.5. Ochrona przyrody w Polsce
2.6. Edukacja i świadomość w zakresie ochrony środowiska
Rozdział 3
PERSPEKTYWY WYNIKAJĄCE Z PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UE
3.1. Podstawowe założenia
3.2. Okresy przejściowe w dziedzinie środowiska naturalnego
3.3. Europejska Agencja Środowiskowa i Ecolabelling, a szansa dla Polski
3.4. Regulacja gospodarcza odpadami w Unii Europejskiej i jej dostosowanie do polskich warunków
3.5. Perspektywy rozwoju ochrony środowiska a koszty związane z przystąpieniem Polski do UE
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS FOTOGRAFII
SPIS TABEL I WYKRESÓW

image_pdf