Środowisko rodzinne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży

72 strony, 34 pozycje w bibliografii

Wstęp

Rozdział I
Zagadnienie wpływu rodziny na kształtowanie osobowości dziecka.
I.   1.   Najważniejsze funkcje i zadania rodziny
I.   2.   Systemy wychowawcze w rodzinie
•    wychowanie autokratyczne
•    wychowanie liberalne
•    wychowanie demokratyczne
•    wychowanie okazjonalne
I.   3.   Najczęściej popełniane błędy wychowawcze

Rozdział II
Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży jako destruktywny czynnik funkcjonowania jednostki w społeczeństwie
II.  1. Definicje niedostosowania społecznego
II.  2. Mechanizmy społecznego niedostosowania
II.  3. Determinanty nieprzystosowania społecznego
II.  4.  Symptomy nieprzystosowania społecznego

Rozdział III
Metodologia badań własnych
III.    1.  Cel i przedmiot badań.
III.    2.  Problemy i hipotezy badawcze.
III.    3.  Zmienne i wskaźniki.
III.    4.  Metody, techniki i narzędzia badawcze.
III.    8. Teren i przebieg badań.
III.    9. Charakterystyka badanej grupy.

Rozdział IV
Analiza danych uzyskanych przy pomocy zastosowanych narzędzi badawczych:
IV.  1. Dane uzyskane przy pomocy ankiet.
IV.  2. Tabele i ich analiza.
IV.  3. Wnioski końcowe

Biografia
Załączniki

image_pdf