Środowisko rodzinne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży

92 strony, 50 pozycji w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział I. Zagadnienie wpływu rodziny na kształtowanie osobowości dziecka. 5
I.1. Najważniejsze funkcje i zadania rodziny 5
I.2. Systemy wychowawcze w rodzinie 14
I.2.1. Wychowanie autokratyczne 17
I.2.2. Wychowanie liberalne 18
I.2.3. Wychowanie demokratyczne 19
I.2.4. Wychowanie okazjonalne 20
I.3. Najczęściej popełniane błędy wychowawcze 22

Rozdział II. Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży jako destruktywny czynnik funkcjonowania jednostki w społeczeństwie 25
II.1. Definicje niedostosowania społecznego 25
II.2. Mechanizmy społecznego niedostosowania 30
II.3. Determinanty nieprzystosowania społecznego 33
II.4. Symptomy nieprzystosowania społecznego 35

Rozdział III. Metodologia badań własnych 44
III.1. Cel i przedmiot badań 44
III.2. Problemy i hipotezy badawcze 45
III. 3. Zmienne i wskaźniki 47
III.4. Metody, techniki, narzędzia badawcze 49
III.5. Teren i przebieg badań 51
III.6. Charakterystyka badanej grupy. 52

Rozdział IV. Analiza danych uzyskanych przy pomocy zastosowanych narzędzi badawczych 53
IV.1. Dane uzyskane przy pomocy ankiet 53
IV.2. Analiza zebranych wyników 80
IV.3. Wnioski końcowe 83

Zakończenie 87
Bibliografia 89
Załączniki 92

image_pdf