Sprawozdawczość jako czynnik efektywności finansowej firmy np. przedsiębiorstwa TECHMEX sp.

praca magisterska licząca 78 stron
Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczny

Spis treści

Wstęp 3
I. ISTOTA RACHUNKOWOŚCI I JEJ ELEMENTU – SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 5
1.1 Przedmiot, metody i funkcje rachunkowości 5
1.2 Prawne podstawy funkcjonowania rachunkowości 10
1.3 Pojęcie i rodzaje sprawozdawczości finansowej 14
1.4 Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych 18
II. SPRAWOZDANIA FINANSOWE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI FIRMY 24
2.1 Bilans 24
2.2 Rachunek zysków i strat 39
III. WYKORZYSTANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DO OCENY KONDYCJI FIRMY TECHMEX SPÓŁKA AKCYJNA W LATACH 1997 – 1999 48
3.1 Ogólna charakterystyka firmy 48
3.2 Wstępna analiza sprawozdań finansowych 49
3.3 Analiza wskaźnikowa kondycji finansowej przedsiębiorstwa 62
Zakończenie 71
BIBLIOGRAFIA 73
SPIS TABEL 77
SPIS WYKRESÓW 78

image_pdf