Sprawozdawczość jako czynnik efektywności finansowej firmy np. przedsiębiorstwa TECHMEX sp.

praca magisterska licząca 78 stron
Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczny

Spis treści

Wstęp 3
I. ISTOTA RACHUNKOWOŚCI I JEJ ELEMENTU – SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 5
1.1 Przedmiot, metody i funkcje rachunkowości 5
1.2 Prawne podstawy funkcjonowania rachunkowości 10
1.3 Pojęcie i rodzaje sprawozdawczości finansowej 14
1.4 Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych 18
II. SPRAWOZDANIA FINANSOWE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI FIRMY 24
2.1 Bilans 24
2.2 Rachunek zysków i strat 39
III. WYKORZYSTANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DO OCENY KONDYCJI FIRMY TECHMEX SPÓŁKA AKCYJNA W LATACH 1997 – 1999 48
3.1 Ogólna charakterystyka firmy 48
3.2 Wstępna analiza sprawozdań finansowych 49
3.3 Analiza wskaźnikowa kondycji finansowej przedsiębiorstwa 62
Zakończenie 71
BIBLIOGRAFIA 73
SPIS TABEL 77
SPIS WYKRESÓW 78