Sprawozdawczość finansowa jako źródło oceny działalności podmiotu np. Farmacol

109 stron, 31 pozycji w bibliografii

WSTĘP    3

ROZDZIAŁ I.  ANALIZA FINANSOWA – PRZEDMIOT I PODZIAŁ    5
1.1. Istota i przedmiot analizy finansowej    5
1.2. Rodzaje analizy finansowej    9
1.3. Metody analizy finansowej    15
1.4. Rodzaje sprawozdań sporządzanych w analizowanym podmiocie    19

ROZDZIAŁ II.  ŹRÓDŁA ANALIZY FINANSOWEJ    25
2.1. Bilans – układ i treść    25
2.2. Zasady sporządzania bilansu    32
2.3. Rachunek zysków i strat – układ i treść    34
2.4. Zakres informacji dodatkowej    37
2.5. Rachunek przepływów pieniężnych    39
2.6. Przedstawienie zmian w funduszu własnym    43

ROZDZIAŁ III.  WSKAŹNIKOWA OCENA BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT    46
3.1. Zakres i zasady analizy wskaźnikowej    46
3.2. Badanie płynności finansowej    47
3.3. Ocena stopnia zadłużenia    49
3.4. Wskaźniki sprawności działania    54
3.5. Analiza rentowności    61

ROZDZIAŁ IV.  FARMACOL JAKO PODMIOT GOSPODARKI RYNKOWEJ    66
4.1. Ogólna charakterystyka    66
4.2. Wstępna analiza bilansu    69
4.3. Wstępna analiza rachunku zysków i strat    79
4.4. Analiza przepływów pieniężnych    85

ROZDZIAŁ V.  WSKAŹNIKOWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ FARMACOL    90
5.1. Badanie płynności finansowej    90
5.2. Ocena stopnia zadłużenia    93
5.3. Analiza sprawności działania    98
5.4. Analiza rentowności    100

ZAKOŃCZENIE    104
BIBLIOGRAFIA    105
SPIS TABEL    107
SPIS RYSUNKÓW    108

image_pdf