Spadek jako instytucja prawa cywilnego

praca licencjacka: 90 stron, 32 orzeczenia, 25 pozycji w bibliografii
Zarządzanie w Instytucjach Samorządowych w Kaliszu

Jest to praca napisana zgodnie ze ściśle obowiązującymi wymogami metodologicznymi, których to brak bądź też nieumiejętność stosowania przyczynia się często do zaniżenia oceny oraz niepotrzebnego stresu w czasie obrony. Praca ta jest napisana w oparciu o najbardziej aktualne przepisy i książki uznanych autorów, których nie sposób podważyć. Zawartość pracy oraz jej konstrukcja nie sprawią Ci kłopotu w przystosowaniu jej do swoich indywidualnych potrzeb.

Wstęp 3
Rozdział I Istota spadku 6
1. Przedmiot i funkcja prawa spadkowego 6
2. Pojęcie spadku 10
3. Prawa majątkowe i inne wchodzące w skład spadku 12
Rozdział II Dziedziczenie ustawowe i testamentowe 19
1. Zasoby dziedziczenia ustawowego 19
2. Rozporządzenie na wypadek śmierci – testament 25
3. Zachowek 34
4. Ochrona dziedziczenia 39
Rozdział III Prawa i obowiązki spadkobiercy 43
1. Współwłasność majątku spadkowego 43
2. Odpowiedzialność za długi spadkowe 47
3. Zapis i polecenie 52
4. Sposoby nabycia spadku 56
Rozdział IV Wydziedziczenie i niegodność spadkobiercy 61
1. Stwierdzenie niegodności 61
2. Wydziedziczenie 65
Rozdział V Postępowanie sądowe dotyczące spadku 70
1. Stwierdzenie nabycia spadku 70
2. Dział spadku 76
Wnioski 82
Bibliografia 85
Orzecznictwo 86

Wstęp [fragment]

Prawo spadkowe jest działem prawa cywilnego, który normuje skutki prawne śmierci człowieka w sferze przysługujących mu praw i obowiązków majątkowych o charakterze cywilnoprawnym. Pomimo przyjęcia takiej definicji, sprowadzanie roli prawa spadkowego do kształtowania jedynie stosunków o charakterze majątkowym nie byłoby trafne. Normy prawa spadkowego w sposób istotny wpływaj ą również na stosunki osobiste pomiędzy ludźmi. Jako jedną z konsekwencji dostrzegania w rozważaniach teoretycznych znaczenia prawa spadkowego dla stosunków pozamajątkowych można wskazać fakt, iż wśród najważniejszych funkcji jakie pełnią normy prawa spadkowego, zwykło się wymieniać funkcję ochrony rodziny zmarłego. W ten sposób docenia się z jednej strony istotną rolę, poważny wpływ stosunków rodzinnych na okres me zachowania przyszłego spadkodawcy, z drugiej natomiast, potrzebę właściwego dostosowania sytuacji majątkowej powstałej wskutek jego śmierci do stosunków osobistych łączących go z członkami rodziny. Podkreśla się, iż funkcja ochrony rodziny znajduje wyraz w szeregu instytucji prawnospadkowych, które pomimo, że bezpośrednio dotyczą zagadnień majątkowych, służą jednakże umocnieniu więzi rodzinnych, chroniąc tak poszczególnych członków rodziny spadkodawcy jak i rodzinę jako całość.

Nie negując roli prawa spadkowego dla ochrony rodziny, przeciwnie podkreślając jej istotne znaczenie, należy jednak stwierdzić, iż takie ujęcie opisuje jedynie pewien wycinek, fragment rzeczywistości. Wydaje się, iż normy prawa spadkowego mogą i powinny być analizowane nie tylko w kontekście wypełniania funkcji ochrony rodziny, ale szerzej – funkcji ochrony osób bliskich spadkodawcy. Przepisy prawa spadkowego kształtuj ą bowiem sytuację majątkową i osobistą nie tylko osób połączonych ze spadkodawcą więziami małżeństwa, pokrewieństwa czy przysposobienia, a więc więziami o charakterze rodzinnym, lecz również podmiotów pozostających ze spadkodawcą w pewnych szczególnych bliskich stosunkach osobistych nie mających takiego charakteru. Takie podejście nie wyłącza oczywiście potrzeby szczególnej ochrony członków rodziny spadkodawcy, pozwala natomiast chronić także tych, którzy w danych okolicznościach faktycznych pozostawali ze spadkodawcą w bliskiej więzi nie mającej charakteru rodzinnego. Umożliwia to bardziej kompleksowe spojrzenie na określone uregulowania z zakresu prawa spadkowego; tworzy szerszą perspektywę.

image_pdf