Skuteczność reklamy i jej uwarunkowania w świetle badań własnych

76 stron, 54 pozycje w bibliografii, kwestionariusz ankiety

Wstęp    2

Rozdział 1. Reklama a teorie kultury    4
1.1. Pojęcia mediów (masowych), reklamy. Dyskusja o przynależności reklamy do kultury    4
1.2. Krytyka reklamy jako ideologicznego mechanizmu dyktującego obywatelom wizję rzeczywistości    10
1.3. Polisemiczność i strukturalizm semiologiczny (różnorodność odczytu, znaczeń, interpretacji)    16

Rozdział 2. Skuteczność reklamy i jej uwarunkowania    23
2.1. Reklama „uczciwa”– zagadnienia cywilno – prawne.    23
2.2. Rodzaje, formy, nośniki reklamy prasowej i radiowej, kampanie reklamowe. Metody reklamy prasowej i radiowej.    33
2.3. Reklama prasowa lub radiowa wprowadzająca w błąd, reklama wykorzystująca uczucia, reklama ukryta, reklama uciążliwa, reklama społeczna, reklama porównawcza.    39

Rozdział III. Nota metodologiczna    43
3.1. Cel i przedmiot badań    43
3.2. Problemy i hipotezy badawcze    45
3.3. Metod, techniki i narzędzia badawcze    48
3.4. Charakterystyka obszaru badawczego i badanej grupy    49

Rozdział IV. Przedstawienie wyników badań własnych    50
4.1. Bezrefleksyjne przyjmowanie przekazów reklamowych w prasie i radiu – brak świadomości manipulacji, narzucania.    59

Zakończenie    64
Załączniki    65
Bibliografia    73
Spis rysunków    76

image_pdf