Samochód w działalności gospodarczej

Praca dyplomowa o objętości 101 stron, 41 aktów prawnych, 20 artykułów, 8 pozycji zwartych

Wstęp 3
Rozdział pierwszy Ujęcie kosztów w prawie podatkowym 5
1.1. Definicja kosztów uzyskania przychodów 5
1.2. Wydatki związane z pojazdami mechanicznymi stanowiącymi środki trwałe 10
1.2.1. Pojęcie samochodu osobowego na gruncie prawa podatkowego 10
1.2.2. Amortyzacja samochodów osobowych i ciężarowych 15
1.2.3. Koszty ubezpieczenia samochodów 21
1.2.4. Koszty eksploatacji samochodów 21
1.2.5. Remonty i ulepszenia 23
1.3 Samochody nie ujęte w ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa 25
1.3.1. Koszty najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu 25
1.3.2.Samochód w leasingu 28
1.3.2. Koszty wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych 33
Rozdział drugi Podatek od towarów i usług 36
2.1. Leasing pojazdów mechanicznych a podatek od towarów i usług 36
2.1.1. Leasing krajowy 36
2.1.2. Leasing zagraniczny 41
2.2. VAT przy zakupie i zbyciu samochodu 45
2.3. Wydatki związane z bieżącą eksploatacją samochodu a podatek od towarów i usług VAT 48
Rozdział trzeci Koszty związane z używaniem pojazdów mechanicznych w prawie bilansowym 53
3.1 Ustawa o rachunkowości 53
3.1.1. Zasady księgowania poszczególnych wydatków 53
3.1.2. Różnice miedzy prawem podatkowym a bilansowym 56
3.2 Ujecie księgowe wybranych zdarzeń gospodarczych 59
3.2.1. Nabycie samochodu w drodze kupna 59
3.2.2. Leasing finansowy 65
3.2.3 Koszty likwidacji lub sprzedaży samochodu 70
3.3 Wzory ewidencji środków trwałych 76
3.3.1. Ewidencja podatkowej księgi przychodów i rozchodów 76
3.3.2. Wykaz – ryczałt ewidencjonowany 81
3.3.3. Ewidencja w księgach rachunkowych 87
Zakończenie 91
Bibliografia 93
Spis rysunków 98

image_pdf