Ryzyko bankowe w ING Banku Śląskim

Praca licencjacka – Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi

Wstęp
Rozdział 1. System bankowy w Polsce.
1. 1. Bank i jego rola w gospodarce
narodowej
1. 2. Polskie banki w Unii Europejskiej
Rozdział 2. Charakterystyka ryzyka banku
komercyjnego
2.1. Podstawy prawne funkcjonowania
banku komercyjnego
2.2. Rodzaje ryzyk bankowych
2.3. Zarządzanie ryzykiem bankowym
Rozdział 3. Działalność kredytowa banków
komercyjnych w Polsce.
3. 1. Rola kredytu we współczesnej
gospodarce
3. 2. Rynek kredytowy w Polsce
3. 3. Rodzaje udzielanych kredytów
3. 4. Formy stosowanych zabezpieczeń
spłaty kredytów
Rozdział 4. Ograniczanie ryzyka
kredytowego w polityce kredytowej ING
Banku Śląskiego.
4. 1. Charakterystyka poszczególnych
rodzajów kredytów udzielanych przez
ING Bank Śląski i sposoby ich
zabezpieczania
4. 2. Metody oceny i ograniczania ryzyka
kredytowego w ING Banku Śląskim.
4. 2. 1. System oceny ryzyka kredytowego (SORK)
4. 2. 2. Scoring jako system oceny ryzyka
klienta indywidualnego
Zakończenie
Bibliografia

image_pdf