Rynek ubezpieczeniowy w Polsce

praca licencjacka: 64 strony

WSTĘP 3
I. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ 5
1.1 Istota ubezpieczeń i ich podział 5
1.2 Zakres przedmiotowy i formy organizacyjno prawne 12
1.3 Podstawowe operacje w działalności ubezpieczeniowej 14
1.3.1 Agent ubezpieczeniowy 15
1.3.2 Broker ubezpieczeniowy 16
1.3.3 Broker reasekuracyjny 17
II. PODMIOTY RYNKU UBEZPIECZEŃ 18
2.1. Zakłady ubezpieczeń jako kluczowe podmioty po stronie podaży 18
2.2. Pośrednicy ubezpieczeniowi 19
2.3. Instytucje rynku ubezpieczeń (ochrona ubezpieczeń) 23
2.3.1. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 24
2.3.2. Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych 26
2.3.3. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 27
2.3.4. Rzecznik Ubezpieczonych 28
2.3.5. Polska Izba Ubezpieczeń 29
III. PRODUKTY UBEZPIECZENIOWE – CECHY, RODZAJE, PROGNOZY I TENDENCJE WZROSTU 31
3.1. Pojęcie produktu ubezpieczeniowego oraz jego elementy składowe 31
3.2. Zarządzanie i klasyfikacja produktów ubezpieczeniowych 36
3.3. Struktura produktów ubezpieczeniowych w Polsce i Unii Europejskiej 44
3.4. Prognoza rozwoju rynku ubezpieczeniowego 47
3.5. Tendencje rozwoju ubezpieczeń w krajach Unii Europejskiej 54
ZAKOŃCZENIE 60
BIBLIOGRAFIA 62
SPIS TABEL 64
SPIS RYSUNKÓW 64
SPIS SCHEMATÓW 64

image_pdf